PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân

  • 01-12-2022 03:02:49 CH
  • 32
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) NgheNgày 1-12, tại Hà Nội, Đoàn khảo sát về đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp. ẢNH: QUANG PHÚC

Quang cảnh cuộc họp. ẢNH: QUANG PHÚC

Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên phạm vi cả nước.

MTTQ đã phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, MTTQ Việt Nam đã bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương để tổ chức các cuộc vận động, như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên cơ sở kế thừa và phát huy thành tựu gần 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua yêu nước như đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế...

Đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc. ẢNH: VIẾT CHUNG

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, các cuộc vận động, phong trào thi đua là một hình thức tập hợp nhân dân rộng rãi, phong phú, sinh động, huy động được đông đảo nhân dân tham gia; góp phần tích cực vào việc tập hợp, đoàn kết nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Về thực hiện giám sát và phản biện xã hội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ ngành và cơ quan liên quan để tham mưu Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản quan trọng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để MTTQ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì và tham gia cùng các cơ quan, tổ chức giám sát nhiều nội dung quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tổ chức phản biện nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án quan trọng, có tác động lớn; kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội từng bước đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền lắng nghe, tiếp thu và thực hiện, mang lại những kết quả hết sức thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền các cấp. 

Cũng theo báo cáo, MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước thông qua công tác giám sát, phản biện xã hội, các kênh tiếp xúc, đối thoại, MTTQ Việt Nam đã truyền tải tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân… trên đa dạng các lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết nhân dân ảnh 2Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu. ẢNH: VIẾT CHUNG
MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống yêu nước, lấy mục tiêu xây dựng đất nước làm động lực và sự tương đồng để tập hợp các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. MTTQ Việt Nam đã có nhiều hình thức tập hợp nhân dân tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bức tranh chung về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thấy nổi lên rõ hình ảnh và vai trò của các giai cấp, tầng lớp xã hội.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, mục tiêu của cuộc làm việc là để đoàn khảo sát, nghe thật nhiều, thật kỹ về kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, cũng như những đề xuất, kiến nghị cho những năm tới. Do đó, đồng chí đề nghị các ý kiến phát biểu cụ thể, đi thẳng vấn đề.

Tại cuộc làm việc, ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự đều khẳng định, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, MTTQ Việt Nam là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện nhằm tạo ra nguồn sức mạnh, động lực và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN...

Các đại biểu cũng đề nghị trong công tác vận động, tập hợp nhân dân cần có đổi mới, sáng tạo, thực sự hiểu rõ nguyện vọng của người dân...

PHAN THẢO

Nguồn: https://www.sggp.org.vn/da-dang-hinh-thuc-tap-hop-doan-ket-nhan-dan-860545.html

 Sưu tầm: Văn Trường

 

  • Sài Gòn Giải phóng