PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-chuyen-nganh

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/2022/TT-BVHTTDL 04-08-2022 12:00:00 SA Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin Tải tập tin
2 04-05-2022 12:00:00 SA tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 - 05/5/2022) Tải tập tin
3 Kế hoạch số 743/KH-SVHTTDL 30-03-2022 12:00:00 SA Tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2022 Tải tập tin
4 Số 549/KH-SVHTTDL 09-03-2022 12:00:00 SA Tổ chức Hội thi kể chuyện theo sách tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022 Tải tập tin
5 Kế hoạch số 177/KH -SVHTTDL 11-02-2022 12:00:00 SA Quản lý, khai thác, vận hành xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện giai đoạn 2022 - 2026 Tải tập tin
6 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL 22-09-2021 12:00:00 SA Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải tập tin
7 Số: 2175/QĐ-BVHTTDL 23-07-2021 12:00:00 SA Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải tập tin
8 Quyết định số 206/QĐ-TTg 11-02-2021 12:00:00 SA Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải tập tin
9 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020 12:00:00 SA Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện Tải tập tin
10 Luật số 46/2019/QH14 12-12-2019 12:00:00 SA Luật thư viện Tải tập tin