PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-chuyen-nganh

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL 22-09-2021 12:00:00 SA Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải tập tin
2 Số: 2175/QĐ-BVHTTDL 23-07-2021 12:00:00 SA Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải tập tin
3 Quyết định số 206/QĐ-TTg 11-02-2021 12:00:00 SA Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải tập tin
4 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020 12:00:00 SA Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện Tải tập tin
5 Luật số 46/2019/QH14 12-12-2019 12:00:00 SA Luật thư viện Tải tập tin