"KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-chuyen-nganh

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1347/QĐ-BVHTTDL 26-05-2023 12:00:00 SA Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi (ban hành kèm theo Quyết định số 1347/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL) Tải tập tin
2 1346/QĐ-BVHTTDL 26-05-2023 12:00:00 SA Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” (Ban hành kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Tải tập tin
3 Kế hoạch số 652/KH-SVHTTDL 10-03-2023 12:00:00 SA Về tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Bình Phước lần thứ V, năm 2023; Tải tập tin
4 Quyết định số 29/QĐ-TV 08-02-2023 12:00:00 SA Ban hành Nội quy phục vụ người sử dụng thư viện và luân chuyển tài nguyên thông tin Tải tập tin
5 05/2022/TT-BVHTTDL 04-08-2022 12:00:00 SA Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin Tải tập tin
6 Kế hoạch số 177/KH -SVHTTDL 11-02-2022 12:00:00 SA Quản lý, khai thác, vận hành xe ôtô thư viện lưu động đa phương tiện giai đoạn 2022 - 2026 Tải tập tin
7 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL 22-09-2021 12:00:00 SA Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải tập tin
8 Số: 2175/QĐ-BVHTTDL 23-07-2021 12:00:00 SA Ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Tải tập tin
9 Quyết định số 206/QĐ-TTg 11-02-2021 12:00:00 SA Phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Tải tập tin
10 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020 12:00:00 SA Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện Tải tập tin
11 Luật số 46/2019/QH14 12-12-2019 12:00:00 SA Luật thư viện Tải tập tin