"KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-dang

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quy định số 69-QĐ/TW 06-07-2022 12:00:00 SA Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Tải tập tin
2 Nghị quyết số 21-NQ/TW 16-06-2022 12:00:00 SA Về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Tải tập tin
3 Quy định số 65-QĐ/TW 28-04-2022 12:00:00 SA Về luân chuyển cán bộ Tải tập tin
4 Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW 15-02-2022 12:00:00 SA Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ Tải tập tin
5 Quy định số 57-QĐ/TW 08-02-2022 12:00:00 SA Về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị Tải tập tin
6 Nghị quyết số 06-NQ/TW 24-01-2022 12:00:00 SA Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Tải tập tin
7 Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW 18-01-2022 12:00:00 SA Về nghiệp vụ công tác đảng viên Tải tập tin
8 Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 17-01-2022 12:00:00 SA Về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 Tải tập tin
9 Quy định số 50-QĐ/TW 27-12-2021 12:00:00 SA Về công tác quy hoạch cán bộ Tải tập tin
10 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW 29-11-2021 12:00:00 SA Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm Tải tập tin
11 Quy định số 41-QĐ/TW 03-11-2021 12:00:00 SA Về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ Tải tập tin
12 Quy định số 37-QĐ/TW 25-10-2021 12:00:00 SA Về những điều đảng viên không được làm Tải tập tin
13 Hướng dẫn số 01-HD/TW 28-09-2021 12:00:00 SA Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng Tải tập tin
14 Quyết định số 23-QĐ/TW 30-07-2021 12:00:00 SA Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Tải tập tin
15 Quy định số 24-QĐ/TW 30-07-2021 12:00:00 SA Về thi hành Điều lệ Đảng Tải tập tin
16 Quy định số 22-QĐTW 28-07-2021 12:00:00 SA Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Tải tập tin