PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

van-ban-nha-nuoc

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 22-10-2021 12:00:00 SA Số 3513/UBND-KT Tải tập tin
2 05-10-2021 12:00:00 SA Chỉ thị Về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam Tải tập tin
3 Kế hoạch số 2242/KH-SVHTTDL 30-08-2021 12:00:00 SA Về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” của ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải tập tin
4 Kế hoạch 278/KH-UBND 26-08-2021 12:00:00 SA Về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid- 19” trên địa bàn tỉnh Tải tập tin
5 Kế hoạch số 267/KH-UBND 14-08-2021 12:00:00 SA Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch Covid-19 Tải tập tin