CHUYÊN NGHIỆP - KỶ CƯƠNG - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - HIỆU QUẢ |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Xây dựng văn hóa con người Việt Nam vừa hội nhập, vừa giữ được bản sắc

  • 25-11-2021 07:56:49 SA
  • 22
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe

BPO - Sau 1 ngày diễn ra nghiêm túc, chất lượng, chiều nay (24-11), Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc.

Buổi sáng, sau báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, hội nghị đã nghe bài phát biểu hết sức ý nghĩa, sâu sắc về phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc tại điểm cầu tỉnh Bình Phước

Buổi chiều cùng ngày, hội nghị tiếp tục nghe nhiều bài tham luận của các đại biểu. Các tham luận đều có chung quan điểm: Mặc dù chúng ta có quyền tự hào khi bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng phong phú, đa dạng hơn, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, đóng góp chung cho quá trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội đất nước… Tuy nhiên cũng còn đó những bất cập, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa làm mai một phần nào và mất đi chuẩn mực văn hóa, nét đẹp truyền thống quý báu của dân tộc…

Những nhạc cụ độc đáo của đồng bào S’tiêng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đa dạng của tỉnh Bình Phước

Để khắc phục những hạn chế này, các đại biểu đề xuất cần phải xây dựng một thể chế văn hóa phù hợp, tiên tiến. Cùng với đó phải nêu cao vai trò của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - những người sáng tác, chuyển tải sản phẩm văn hóa tinh thần đến nhân dân. Trong xu thế hội nhập, việc giao thoa với các nền văn hóa tiên tiến khác là cần thiết, song “hòa nhập nhưng không hòa tan”...

Tại hội nghị, Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 cũng được triển khai với quan điểm: phải phát triển văn hóa con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, giàu mạnh. 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này là sự kiện quan trọng để toàn Đảng, toàn dân quán triệt sâu sắc, toàn diện tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, xứng tầm với một đất nước ngàn năm văn hiến.

Nguyễn Tấn - Trương Hiện

Sưu tầm: Mỹ Hương

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/128561/xay-dung-van-hoa-con-nguoi-viet-nam-vua-hoi-nhap-vua-giu-duoc-ban-sac 

  • Báo Bình Phước