PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ "KỶ CƯƠNG, CHUYÊN NGHIỆP, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ" |
(0271) 386.0548 thuvientinh@binhphuoc.gov.vn

Nhân tố tác động đến nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã

  • 30-11-2021 03:36:42 CH
  • 970
Cỡ chữ: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+) Nghe


(Tiếp theo kỳ trước)

Ba là, công cuộc đổi mới chỉnh đốn Đảng đang đi vào chiều sâu, đem lại nhiều chuyển biến tích cực đang vừa đặt ra yêu cầu cao vừa tạo thuận lợi cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã.

Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đặc biệt là Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đang là minh chứng cho quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta. Nhất là Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên” và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã thể hiện rõ quyết tâm đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng lên ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới. Đây là những thời cơ, thuận lợi cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã ở Bình Phước hiện nay. 

Đặc biệt, những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ tỉnh Bình Phước thời gian qua, nhất là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bằng việc cụ thể hóa thành Quyết định số 999-QĐ/TU của Tỉnh ủy với mục tiêu trọng tâm “4 giảm, 4 tăng”. Tỉnh đã tổ chức triển khai quyết liệt, quán triệt sâu sắc, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và đồng thuận cao. Sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 3 đơn vị cấp tỉnh, 21 đơn vị thuộc sở, 40 đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Thực hiện Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc; Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phục vụ chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Giải thể Tạp chí Khoa học và thời đại; hợp nhất Báo Bình Phước và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước, 3 ban quản lý dự án cấp tỉnh, Đảng bộ Khối Cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp; sáp nhập 3 trường cao đẳng thành Trường cao đẳng Bình Phước. Thực hiện kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp tỉnh đến cơ sở; sắp xếp tinh gọn các chức danh cán bộ thôn, ấp, khu phố 3. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ cấp xã hiện nay.

Tuy nhiên, những mục tiêu, phương hướng đổi mới, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng đặt ra yêu cầu cao cho các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã ở Bình Phước trong đổi mới chỉnh đốn, xây dựng chi ủy, chi bộ, đảng ủy, đảng bộ trong sạch vững mạnh về mọi mặt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu lên ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Bình Phước, đảng bộ các huyện, thị xã và thành phố, các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ các xã, phường, thị trấn đều đã xây dựng kế hoạch, chương trình về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, đó là cơ sở để các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ đổi mới, chỉnh đốn xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Do đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể từ huyện đến xã, khu dân cư, thôn, ấp được kiện toàn một bước, trình độ, kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo điều hành của cấp ủy, bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từng bước được nâng lên; các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã đã biết khai thác thế mạnh của đội ngũ đảng viên, hạn chế đến mức thấp nhất những tiêu cực để lãnh đạo và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bốn là, xu hướng phát triển của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã trong những năm tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh tiếp tục củng cố chi bộ trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Trong những năm tới, xu hướng phát triển của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã sẽ ngày càng vận động theo chiều hướng tích cực là chủ yếu. Số lượng đảng viên, nhất là đội ngũ chi ủy viên, bí thư, phó bí thư sẽ nhanh chóng được kiện toàn về cả số lượng và chất lượng. Đội ngũ đảng viên là những người hưu trí, bậc lão thành cách mạng ngày càng khẳng định vị trí nòng cốt của mình trong các phong trào, trong quá trình hình thành lý tưởng và truyền thống; là nguồn bổ sung kinh nghiệm sống và công tác cho thế hệ trẻ. Lực lượng đảng viên trẻ, sẽ có tri thức ngày càng cao, đồng thời ngày càng được rèn luyện, thử thách và trưởng thành trong thực tiễn. Các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã ngày càng hoàn thiện về tổ chức, bảo đảm phù hợp xu thế phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và vận động quần chúng nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của các tổ chức đoàn thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. 

Cơ hội cho công tác phát triển đảng viên mới sẽ nhiều hơn do sức hấp dẫn của Đảng trong quần chúng ngày càng nâng lên và chất lượng đảng viên cũng được nâng lên do chất lượng lao động được cải thiện từ chính sách ưu tiên trong hoạt động của Đảng và Nhà nước ta. Chất lượng của chi bộ tiếp tục chuyển biến tích cực do sinh hoạt đảng và hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng cao, các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã xứng đáng trở thành hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là nơi phản ánh trung thực nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã thuộc một số đảng bộ cấp huyện trên địa bàn Bình Phước hiện nay chịu sự tác động cả nhân tố khách quan và chủ quan, theo 2 chiều hướng thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức. Điều này đòi hỏi các chủ thể, nhất là các chủ thể lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc để đem lại hiệu quả thiết thực nhất trong nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã thuộc một số đảng bộ cấp huyện trên địa bàn Bình Phước hiện nay.


Các hiện tượng tiêu cực của một số đảng viên trước đây sẽ giảm đi; tình trạng thoái hóa, biến chất về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan liêu, hách dịch, cửa quyền… sẽ giảm dần. Hình ảnh của đảng viên, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng được nhân lên và sự kết gắn giữa Đảng với quần chúng nhân dân ngày càng mật thiết hơn. Đó là những thuận lợi cho củng cố kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

-------------------------------

3BCH Đảng bộ tỉnh Bình Phước, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tr.49.

Nguyễn Hồng Trà

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Sưu tầm: Mỹ Hương

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/128661/nhan-to-tac-dong-den-nang-cao-nang-luc-lanh-dao-va-suc-chien-dau-cua-to-chuc-co-so-dang-dang-bo-cap- 

  • Báo Bình Phước