Bình Phước tổ chức 4 đợt tuyên truyền cao điểm phục vụ Đại hội

Thứ hai - 23/09/2019 03:41 199 0
(ĐCSVN) - Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng; bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

 

Trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (Ảnh: Báo Lao động)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn  nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, Tỉnh ủy Bình Phước vừa xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, nội dung tuyên truyền được chia theo thời gian tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, với bốn đợt cao điểm:

Đợt 1 từ nay đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương (tháng 7/2020), trong đó tập trung tuyên truyền nội dung và công tác triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự cho Đại hội đại biểu các cấp trong tỉnh; việc triển khai và kết quả xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bình Phước phục vụ cho xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng trong 5 năm qua (2015 -2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền về những nội dung cơ bản của dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức Đại hội điểm; kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội. Những kết quả nổi bật trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các phong trào thi đua yêu nước, các công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương, tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019, 2020;…

Trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Bình Phước lưu ý phải luôn coi trọng việc tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực xấu, thù địch, phản động trong và ngoài nước, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu, độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép, trên Intemet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự; lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các Văn kiện Đại hội trình Đại hội cấp trên để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội.

Đợt 2 diễn ra từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp huyện và tương đương đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (tháng 10/2020); trong đó tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu cấp huyện và tương đương; dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các phong trào thi đua, các công trình trọng điểm của tỉnh và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các giải pháp, các chương trình đột phá của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; trách nhiệm của đại biểu tham dự Đại hội; tiêu chuẩn cấp ủy viên nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, kịp thời phản ánh sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; công tác chuẩn bị, diễn biến, kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội.

Đợt 3 từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân vào Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015-2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2021 - 2026.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong tỉnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội.

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy yêu cầu cần tập trung tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; các Văn kiện trình Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đợt 4 diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên địa bàn tỉnh. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XIII cua Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; dư luận tích cực của Nhân dân trong tỉnh, ngoài tỉnh và nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền gắn với công tác đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, của cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng./.

ĐP

Nguồn: http://www.dangcongsan.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay6,783
  • Tháng hiện tại68517
  • Tổng lượt truy cập4104522
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây