Thư mục giới thiệu sách về Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thứ hai - 27/01/2020 13:27 305 0
1. Công tác Tham mưu tại các cơ quan Đảng Trung ương - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn .-H.: Chính trị Quốc gia, 2010.-295tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.2/C 455 T.
 
image001

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại hội thảo; tập trung bàn về thực trạng công tác tham mưu trong những năm qua; nhận diện các yêu cầu, đòi hỏi ở tầm cao mới đối với công tác tham mưu; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh mới. Các bài tham luận gửi đến Hội thảo được thực hiện bởi các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, trong đó có nhiều đồng chí, nhiều  nhà khoa học đã và đang tiếp tục làm công tác tham mưu trong nhiều năm.
2. Tư tưởng của V.I LêNin về xây dựng Đảng / Ngô Huy Tiếp .- H. : Chính  trị Quốc gia, 2014.-382tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.217 5/T 550 T.
  image003
Cuốn sách tập trung làm rõ và trình bày một cách có hệ thống những tư tưởng, quan điểm của V.I . Lênin về đảng cộng sản và xây dựng đảng được rút ra từ các tác phẩm chủ yếu của V.I. Lênin, thể hiện trên các phương diện chủ yếu là: xây dựng đảng về chính trị, về tư tưởng, về tổ chức; mối quan hệ giữa đảng với quần chúng, giai cấp và dân tộc; đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong đảng…
Tư tưởng, quan điểm của V.I.Lênin về đảng cộng sản và xây dựng đảng qua các tác phẩm kinh điển là vấn đề rất lớn.
3. Các Cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn.-H.: Chính trị Quốc gia, 1998.-136tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C 101 C.
 image005
Đảng Cộng sản Việt Nam, người tồ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn xây dựng trên nền tảng Cương lĩnh của Đảng qua mỗi giai đoạn lịch sử mà nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn mang tầm vóc lịch sử và tính thời đại sâu sắc.
Cuốn sách gồm hai phần:
Phần I: Giới thiệu khái quát nội dung các cương lĩnh của Đảng.
Phần II: Các cương lĩnh của Đảng từ khi thành lập đến nay.
4. Cẩm nang về kỹ năng giám sát của Đảng / Lê Văn Giảng - Cao Văn Thống.-H.: Chính trị Quốc gia, 2011.-244tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C 120 N.
             image007
Cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Một số vấn đề công tác giám sát của Đảng, nêu rõ khái niệm, đặc trưng; vị trí, vai trò, nguyên tắc, hình thức, phương thức giám sát; phạm vi, chủ thể, đối tượng, nội dung giám sát, sự cần thiết phải giám sát…
Phần thứ hai : Đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm giám sát của Đảng, nêu cụ thể về kỹ năng thực hiện giám sát của từng chủ thể giám sát; trách nhiệm và quyền của đối tượng giám sát.
Phần thứ ba: Một số văn bản về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cho các cấp ủy, các ban của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững vận dụng thực hiện tốt công tác giám sát theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
5. Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn .-H.: Chính trị Quốc gia, 2011.- 315tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C120 N.
   image009
Chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, “chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chi bộ là một nội dung quan trọng, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên.
Nội dung kết cấu cuốn sách gồm có ba phần:
Phần I: Vai trò, vị trí của chi bộ.
Phần II: Công tác chi bộ.
Phần III: Một số tình hình thường xẩy ra và cách xử lý .
Cuốn sách là một tài liệu quý, một công cụ tra cứu hữu ích đối với càn bộ, đảng viên ở cơ sở.
6. Cẩm nang về kỹ năng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên / Cao Văn Thống .-H.: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2013.-247tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C 120 N.
 image011
Cuốn sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Một số vấn đề lý luận về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Phần thứ hai: Phương pháp, trình tự, kỹ năng, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Phần thứ ba: Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, hướng dẫn quy trình và các văn bản trong kiểm tra tổ chức đàng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
          Cuốn sách là tài liệu thiết thực, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững vận dụng thực hiện tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
       7. Cẩm nang về kỹ năng giải quyết tố cáo trong Đảng.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013.- 251tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C 120 N.
image013 
Cuốn sách gồm có ba phần:
Phần thứ nhất: Một số cơ sở lý luận về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng.
Phần thứ hai: Phương pháp, trình tự, kỹ năng, quy trình giải quyết tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng.
Phần thứ ba: Một số quyết định,quy định, quy trình, mẫu báo cáo về công tác giải quyết tố cáo trong Đảng.
Cuốn sách là tài liệu thiết thực giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, chi bộ, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra nghiên cứu, nắm vững, vận dụng thực hiện tốt công tác giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao.
          8. Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà  lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam / Phạm Ngọc Anh.-H.: Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016.-215tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/CH 500 T.
image015
Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách ngắn gọn, cô đọng những nét chính về tiểu sử, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; tiểu sử các nhà lãnh đạo được sắp xếp thành hai cụm. Cụm thứ nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tổng Bí thư của Đảng, cụm thứ hai là các nhà lảnh đạotiền bối, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ. Thứ tự các bài viết được sắp xếp trên cơ sở thời gian hoạt động và vai trò, vị trí của các nhà lãnh đạo trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
9. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng qua 30 năm đổi mới. -H.: Chính trị Quốc gia -  Sự thật, 2016.- 423tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/C 455 T.
     image017       
Nội dung cuốn sách tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, nâng tầm và bổ sung lý luận, chỉ rõ những vấn đề bất cập, đề xuất cách giải quyết nhằm góp phần đổi mới pươ thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.
10. Đảng Cộng sản Việt Nam  lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới / Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.-H.: Quân đội Nhân dân, 2006.-238tr. 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 C.
image019
Cuốn sách tập trung trình bày một cách hệ thống tư duy mới, những quan điểm, chủ trương của Đảng, những thành tựu nổi bật về Đảng lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong hai mươi năm qua, đồng thời, trên cơ sở dự báo tình hình và những yêu cầu mới, làm rõ những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
11. Đại hội  Đảng toàn quốc lần thứ XI niềm tin của chúng ta .-H.: Quân đội Nhân dân, 2012.-250tr. 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 103 H.
image021         
Cuốn sách được tuyển chọn các bài viết đăng trong chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” của Báo Quân đội nhân dân nhằm làm rõ cơ sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
12. Đảng Cộng sản Việt Nam 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước / Vũ Như Khôi. -H.: Quân đội Nhân dân, 2010.-211tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 C.
image023
Cuốn sách thể hiện một cách cô đọng những quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng cùng sự nổ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc đổi mới đất nước. Cuốn sách góp phần cũng cố niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng vẻ vang và thành công của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước mà Đảng và nhân dân ta đang tiếp tục đẩy mạnh.
13. Đảng Cộng sản Việt Nam trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử .-H.: Chính trị Quốc gia, 2011.-266tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 C.
image025    
Các bài viết trong cuốn sách đã khẳng định rõ quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam về vai trò lãnh đạo không thể phủ nhận của Đảng cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Các bài viết cũng phản bác lại các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời cũng nêu ra những đề xuất về các vấn đề xây dựng Đảng với mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh lịch sử cao cả của mình trước dân tộc và lịch sử. 
14. Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam .-H.: Lao động, 2009-520tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 C.
    image027
Cuốn sách này trích đăng các bài phát biểu quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng ở Trung ương, Bộ ngành và các địa phương. Đây là một ấn phẩm có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện ở sự đánh giá sát sao của Đảng đối với phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong những năm qua mà còn định hướng nội dung, phương thức hoạt động cho các cấp Công đoàn trong thời gian tới, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng đến phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
15. Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà Nước .-H.: Chính trị Quốc gia, 2013.-223tr. 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 L.
                   image029       
Đây là cuốn sách chuyên khảo, với nội dung phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết lịch sử có tính chuyên sâu về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ khi thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho đến nay.
Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo được dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học về công tác cán bộ, nhân sự, chế độ công vụ, công chức, viên chức, về khoa học tổ chức nhà nước, quản lý nhà nước, hành chính học, quản trị nhân sự, luật học trong điều kiện đẩy mạnh cải cách bộ máy nhà nước và nền công vụ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
16. Đảng ủy cơ sở lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội / Nguyễn Dũng Sinh.-H.: Chính trị Quốc gia, 2013.-290tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 U.
image031    
Cuốn sách  gồm 12 chuyên đề nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho đảng ủy viên cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong hoạt động lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở. Trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cuốn sách này đã được sử dụng làm tài liệu chính thức trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo phát triễn kinh tế - xã hội cho đội ngũ đảng ủy viên cấp cơ sở. Hướng đến mục tiêu phục vụ đối tượng chủ yếu là cán bộ cơ sở, các tác giả đã tích cực thực hiện phương châm viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ vận dụng…
17. Đảng ta là đạo đức là văn minh / Trương Ngọc Nam, Hoàng Anh .-H.: Chính trị Quốc gia, 2011  .- 136tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 106 T.
      image033
Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần:
Phần thứ nhất: Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phần thứ hai: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dượng Đảng ta là đạo đức, là văn minh.
Cuốn sách chọn lọc một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, được sắp xếp theo thứ tự thời gian,và các bài viết của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu … phân tích nội dung xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh trong tư tưởng Hồ Chí Minh, việc vận dụng tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
18.  Đấu tranh chống biểu hiện lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng /Mai Trực. - H.: Chính trị Quốc gia, 2015. -250tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.2597/Đ 125 TR
image035
Kỷ luật là sức mạnh của Đảng. Nhờ có kỷ luật mà Đảng ta luôn giữ được kỷ cương, đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân tin tưởng giao phó trong từng giai đoạn cách mạng. Kỷ luật của Đảng có hai mặt: Một là, mọi tổ chức đảng và đảng viên phải tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng – nghĩa là tự giác chấp hành nghiêm túc kỷ luật Đảng; Hai là, bất kỳ tổ chức đảng, đảng viên nào, nếu vi phạm kỷ luật điều phải xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”, đây là hai mặt của một vấn đề. Kỷ luật của Đảng chỉ trở thành “kỷ luật sắt” thật sự khi giải quyết và thực hiện tốt cả hai mặt trên. Những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng sẽ dẫn đến hiện tượng coi thường kỷ cương, kỷ luật, làm suy yếu kỷ luật đảng, ảnh hưởng rất lớn đến công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, từ đó làm suy yếu sức mạnh của Đảng , tác động xấu đến sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với sữ lãnh đạo của Đảng, vào chế độ ta. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1. Những vấn đề lý luận về lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.
Chương 2. Thực trạng những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng từ Đại hội IX đến nay.
Chương 3. Một số giải pháp khắc phục những lệch lạc trong thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng thời gian tới.
19. Đổi mới công tác xây dưng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương.-H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 395tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/Đ 452 M.
      image037     
Cuốn sách phân tích cơ sở lý luận và những kết quả, kinh nghiệm thực tiễn thời gian qua về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương, những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời, cuốn sách đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và đề xuất các nhóm giải pháp nhằm đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu ở các cơ quan Đảng ở Trung ương có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt vai trò tham mưu xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.
20. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Lê Mậu Lâm.-H.: Công thương, 2017.-260tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/ Đ 452 M.
               image039
Cuốn sách nhằm góp phần tiếp tục tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng; trao đổi những bài học kinh nghiệm trong quán triệt, vận dụng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra.
Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộn sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;
Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975);
Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;
Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị ;
Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;
Chương VIII: Đường lối đối ngoại.
21. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong thời kỳ mới / Ngô Xuân Lịch.-H.: Quân đội Nhân dân, 2014.- 327tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/G 550 V
         image041
           Nội dung các bài viết trong cuốn sách thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới; trực tiếp là các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức nói riêng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới nói chung. Đây là các bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn chỉ đạo sâu sắc đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; do vậy cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho công tác nghiên cứu, học tập của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
22. Hỏi & đáp Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  / Phạm Đức Kiên.-H.: Lý luận Chính trị, 2015.- 186tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/H 428 V.
    image043
Nội dung của cuốn sách được biên soạn dưới dạng hỏi & đáp, theo nguyên tắc kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trước đây, đồng thời cập nhật, giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới nhất về Lịch sử Đảng theo tinh thần Đại hội X của Đảng; bám sát khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo trình của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và nhiều trường đại học khác. Các câu hỏi và phần trả lời được kết cấu ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; cung cấp những thông tin cơ bản nhất, quan trọng nhất về nội dung của môn học. Tất cả được hệ thống hóa, cô đọng trong câu hỏi kèm theo phần giải đáp được giới thiệu rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.
23. Hỏi -  Đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam/ Bùi Kim Đỉnh-  Nguyễn Quốc Bảo .-H.: Chính trị Quốc gia, 2006.- 161tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/H 428 Đ.
   image045           
Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi – đáp gồm 40 câu hỏi kèm theo trả lời, trong đó TS. Bùi Kim Đỉnh biên soạn từ câu 01 đến câu 22, TS. Nguyễn Quốc Bảo biên soạn từ câu 23 đến câu 40. Với bố cục đơn giản, văn phong sáng sủa, cuốn sách đã đề cập đầy đủ và có hệ thống những nội dung trọng điểm sát với chương trình môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo tinh thần đổi mới của đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam.
24. Hỏi & Đáp môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Trung Tính, Phí Văn Thức. - H.: Trẻ, 2012. -162tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707/H 428 V
image047
Cuốn sách được biện soạn dưới dạng hỏi & đáp, nội dung gồm những kiến thức cơ bản, có hệ thống, bám sát yêu cầu chương trình môn học theo tinh thần đổi mới.
25. Hỏi đáp về những mốc son lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam/ Dương Văn Lượng. - H.: Quân đội Nhân dân, 2010. -232tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.2597/H 428 Đ
image049
Giúp bạn đọc tìm hiểu về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi thành lập đến nay gắn liền với các thời kỳ, các mốc son lịch sử.
 Nội dung gồm 2 phần:
Phần thư nhất: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930 – 1975);
Phần thứ hai: Lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa (từ năm 1975 đến nay).
26. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận .- H. : Chính trị Quốc gia, 2014.-240tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/L 600 L.          
image051
Nội dung cuốn sách đã đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lý luận, thực tiễn và những kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua. Từ đó, chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng: Dân vận là công việc rất quan trọng, phải làm thường xuyên, làm hằng ngày, hằng giờ, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, không phô trương hình thức, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết trong cuốn sách cho thấy rõ hơn dân vận là công tác rộng lớn, nhạy cảm bao trùm mọi mặt của đời sống, do đó luôn phải đúc rút từ hoạt động thực tiễn để kịp thời định ra chủ trương, chính sách hợp lòng dân, thể hiện đúng tư tưởng « lấy dân làm gốc » của Đảng ta.
27. Nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. - H.: Chính trị Quốc gia, 2014. -302tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/N 122 C
image053
          Đảng bộ cơ sở nói chung, đảng bộ xã nói riêng có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng, Đảng bộ xã trực tiếp gắn bó với nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là hạt nhân chính trị lãnh đạo cấp xã, nơi thực hiện và vận dụng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào điều kiện cụ thể địa phương mình. Chính vì vậy, để có thể dẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng bộ xã có vai trò quan trọng và nặng nề. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng củng cố nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở, nhất là các đảng bộ xã. Nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã được ban hành nhằm phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ mới. Nhờ vậy, nhiều Đảng bộ xã đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng đảng bộ.
Nội dung gồm năm chương:
Chương I: Vị trí, vai trò của xã và Đảng bộ xã;
Chương II: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với các Đảng bộ xã hiện nay;
          Chương III: Chất lượng Đảng bộ xã – Quan niệm và tiêu chí đánh giá;
Chương IV: Chất lượng các Đảng bộ xã hiện nay. Thực trạng nguyên nhân và kinh nghiệm;
Chương V: Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng Đảng bộ xã trong giai đoạn hiện nay.
28. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới / Lương Khắc Hiếu - Trương Ngọc Nam.-H.: Chính trị Quốc gia, 2017.-430tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/N 122 C.
                 image055
Cuốn sách gồm ba chương:
Chương I: Cơ sở lý luận về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
Chương II: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực trạng và vấn đề đặt ra;
Chương III: Quan điểm và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
Nội dung cuốn sách tập trung trình bày những quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền, về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; quan niệm, nội dung,phương pháp tiếp cận và hệ tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng ta trong thời kỳ mới; phân tích, đánh giá thực trạng và khái quát những vấn đề đặt ra trong năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng hiện nay, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của hệ thống quan điểm, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.
29. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng phát huy dân chủ trong hệ thống chính trị ở cơ sở / Hồ Thanh Khôi.-TP. HCM: Tổng hợp, 2013.-196tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/N 122 C.
          image057    
Nội dung của cuốn sách bao gồm bốn vấn đề: Đảng và vấn đề lý luận cách mạng trong Đảng; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở;  Nâng cao chất lượng sinh hoạt  đảng ở cơ sở; Một số vấn đề về công tác hành chính – văn phòng cấp ủy cơ sở và cấp trên cơ sở.
30. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.-H.: Tạp chí xây dựng đảng, 2004.-342tr. ; 21cm
Chỉ số phân loại: 324.259 7/N 122 C.
     image059           
 Nhằm kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa IX và các Nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng về cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tồ chức cơ sở Đảng.
Các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và đảng viên được in trong tập I này bao gồm cả những văn bản mới nhất tính đến thời điểm ấn hành.
         
31. Ngăn chặn phòng ngừa sai phạm về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng / Đỗ Hùng Cường: Chính trị Quốc gia, 2015.-212tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7 / NG 115 CH.
      image061         
Công tác tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng thời gian qua đã có những kết quả đáng ghi nhận, song  thực tế cũng tồn tại tình trạng việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng còn những vi phạm và sai phạm, với những biểu hiện khác nhau. Do vậy, việc phát hiện những biểu hiện vi phạm và sai phạm trong tố cáo và giải quyết tố cáo trong Đảng là tiền đề bảo đảm cho việc tố cáo và giải quyết tố cáo phát huy tối đa tác dụng, giúp cho việc giải quyết tố cáo được công minh, chính xác, kịp thời, bảo vệ đảng viên, tổ chức Đảng có tinh thần đổi mới, giám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp chung, bảo vệ đảng viên trung thực, dũng cảm đấu tranh bảo vệ Đảng, xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng tố cáo và giải quyết tố cáo phục vụ lợi ích cá nhân, qua đó thể hiện tính dân chủ trong Đảng, góp phần cũng cố lòng tin của nhân dân, phù hợp với đường lối quần chúng của Đảng và góp phần xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.
32. Nghiệp vụ công tác đảng viên và văn bản hướng dẫn thực hiện .-H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 341tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/NGH 307 V.
    image063              
Cuốn sách bao gồm những bài nghiên cứu, trao đổi những vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển đảng, việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ,…Cuốn sách cũng trích đăng những nội dung hướng dẫn số 08-HD/ BTCTW ngày 21/6/2007 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm giúp cấp ủy, cơ quan tổ chức cơ sở đảng các cấp nắm vững và thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên trong quá trình hoạt động của mình và thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức đảng.
33. Nghiệp vụ công tác đảng viên và văn bản hướng dẫn thực hiện .- H. : Chính trị Quốc gia, 2013.- 371tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7 /NGH 307 V.
   image065         
Cuốn sách bao gồm các bài nghiên cứu, trao đổi những vấn đề thực tế hiện nay về sinh hoạt chi bộ, về công tác phát triển đảng, việc ra nghị quyết và thực hiện nghị quyết của chi bộ… Cuốn sách cũng đăng toàn văn nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và lược trích Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương nhằm giúp cấp ủy, cơ quan tổ chức các cấp của Đảng nắm vững và thực hiện có hiệu quả nghiệp vụ công tác đảng viên trong quá trình hoạt động của mình; thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống tổ chức Đảng.
34. Những mốc son lịch lử của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm lãnh đạo cách mạng .-H.: Quân đội Nhân dân, 2010.-220tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/NH 556 M.
  
image067
               
Cuốn  sách này  luận giải khách quan, khoa học về lý luận và thực tiễn quá trình tổ chức lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay.
Đây là nguồn tư liệu có tính hệ thống toàn diện, là cơ sở tin cậy giúp cho bạn đọc thuận lợi khi nghiên cứu, tìm hiểu về sứ mệnh lịch sử, nhiệm vụ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 80 năm lãnh đạo đất nước.
35. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về văn hóa, văn nghệ những mốc phát triển .-H. : Hà Nội, 2011.-235tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7 QU 105 Đ.
               image069   
Đề tài bao gồm nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất quan trọng là tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, đặc biệt từ 1991 đến nay. Cuốn sách này là một phần trong kết quả nghiên cứu trên. Phục vụ mục tiêu của đề tài, các bài viết trong cuốn sách này không nhằm tổng kết toàn bộ quá trình lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, mà chỉ chú trọng tìm hiểu một số mốc quan trọng trong quá trình đó, trong đó dành trọng tâm cho các bài viết về sự lãnh đạo của Đảng từ đổi mới 1986 đến nay.
36. Quá trình đổi mới tu duy lý luận của Đảng  từ năm 1986 đến nay. - H.: Chính trị Quốc gia, 2011. -523tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/QU 100 TR
image071
Nội dung cuốn sách gồm:
Phần thứ nhất, gồm 2 chương, phân tích động tác của tình hình thế giới và trong nước tới công cuộc đổi mới, làm rõ thời cơ, thách thức và những đặc điểm chủ yếu đổi mới ở Việt Nam, luận chứng đổi mới để phát triển là một quyết sách chiến lược của Đảng;
Phần thứ hai, gồm 3 chương, đề cập một cách hệ thống về vai trò của lí luận và tư duy lí luận đối với công cuộc đổi mới; phân tích và bình luận về tư duy lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới, và nhất là trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1986 tới nay;
Phần thứ ba, gồm 5 chương, tập trung làm rõ đổi mới tư duy lí luận của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội, từ mô hình kinh tế, cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lí kinh tế đến các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng con người, quốc phòng an ninh và đối ngoại;
Phần thứ tư, gồm 2 chương, mang tính tổng luận chung đánh giá tổng quát những ưu điểm, hạn chế và kinh nghiệm, của quá trình đổi mới tư duy lí luận của Đảng từ 1986 tới nay, nêu lên những nhận thức và kiến nghị về phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và hoàn thiện lý luận trong giai đoạn hiện nay.
37. 80 năm (1930- 2010) Đảng Cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử / Ngô Đăng Tri .-H.: Thông tin và Truyền thông, 2010.-397tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/T 304 M.
image073         
Nội dung cuốn sách đã giới thiệu một cách hệ thống những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.
38. Tiến trình lịch lử Đảng Cộng  sản Việt Nam (1930–2016) / Ngô Đăng Tri.- H. : Thông tin và Truyền thông, 2016.-485tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/T 305 TR.
      image075       
Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và  rất đỗi tự hào.
39. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới / Lê Quang Phi .-H. : Quân đội Nhân dân, 2010.-222tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/T 550 T
          
image077
Nội dung cuốn sách  phân tích, chứng minh sự gắn bó chặt chẽ giữa lời nói và việc làm về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xác định các chủ trương, giải pháp quán triệt và vận dụng tư tưởng đạo đức của Người để giáo dục, xây dựng đạo đức mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; đặc biệt là gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng và việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động « học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh » trong toàn xã hội giai đoạn hiện nay.
40. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam/ Phạm Quốc Thành .- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014.-200tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7/ V 103 TR.
            image079    
Cuốn sách này phân tích vai trò quyết định, sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phân tích một cách toàn diện quá trình Nguyễn Ái Quốc xác lập con đường giải phóng dân tộc, xây dựng lý luận cách mạng, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách phân tích sáng tỏ hơn nhận định; chính lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 20 của thế kỷ xx là yếu tố quyết định nhất hình thành nên Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Bên cạnh đó, cuốn sách  còn phân tích làm rõ những nhân tố cơ bản góp phần để Nguyễn Ái Quốc xác định con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam; tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam, góp phần phản bác quan điểm sai trái về vai trò của người trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; phân tích những cống hiến sáng tạo của  Nguyễn Ái Quốc trong quá trình sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
41. Giáo trình đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam. - H.: Chính trị Quốc gia, 2012. -259tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 1/GI 108 TR
image081
Nội dung gồm 8 chương:
Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộn sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng;
Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945);
Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975);
Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa;
Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị ;
Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội;
Chương VIII: Đường lối đối ngoại.
42. Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương/ Trần Hồng Hà, Nguyễn Quang Dương. - H.: Chính trị Quốc gia, 2016. -249tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 1/N 122 C
image083
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, trong đó tập trung phân tích thực trạng chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương và những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ những phân tích hạn chế, nguyên nhân, các tác giả đã đưa ra quan điểm, mục tiêu cùng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất chất lượng đảng viên trong Đảng bộ khối cơ quan Trung ương và Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương như tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện của cấp ủy và cơ sở; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên.
43. Phát triển đảng viên mới trong công nhân các doanh nghiệp/ Lê Thanh Hà. - H.: Chính trị Quốc gia, 2014. -239tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 7075/PH 110 TR
image085
Một trong những hoạt động quan trọng về xây dựng Đảng là công tác phát triển Đảng sẽ góp phần làm cho Đảng lớn mạnh về chất lượng và số lượng. Việc không ngừng bổ sung vào hàng ngũ của Đảng những đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động ưu tú trưởng thành từ phong trào công nhân là nhằm đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng – một yêu cầu khách quan, có tính qui luật trong quá trình hoạt động của Đảng.
 Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Một số nhân tố tác động đến công tác phát triển đảng viên mới từ công nhân trong các doanh nghiệp;
Chương II: Thực trạng công tác phát triển đảng viên mới từ công  nhân trong các loại hình doanh nghiệp;
Chương III: Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới từ công nhân trong các loại hình doanh nghiệp.
44. Một số vấn đề xây dựng đảng về tổ chức trong giai đoạn hiện nay. - H.: Chính trị Quốc gia, 1996. -153tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 51/M 458 S
image087              
 Cuốn sách là những vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới: Nhận định về bản chất giai cấp công nhân, tính tiên phong của Đảng, hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, một số vấn đề tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới hiện nay, vấn đề đổi mới quy hoạch, tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
          45. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ Nguyễn Bá Dương .- H. : Quân đội Nhân dân, 2016.-239tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 5/ QU 105 Đ.
image089        
Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dượng quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
46. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/ Phạm Quốc Thành .- H. : Quân đội Nhân dân, 2017.-438tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355. 033 0/ T 550 T.
         image091
Cuốn sách là tài liệu quan trọng, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập tư tưởng quân sự, quốc phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới.
47. Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển .- H. : Chính trị Quốc gia, 2010.-1.227tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 5/ Đ 106 C
image093
Cuốn sách bao gồm các bài viết của một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và một số nhà khoa học thuộc những lĩnh vực khác nhau. Các bài viết trong cuốn sách chủ yếu được sắp xếp theo diễn trình lịch sử kết hợp với chủ đề nghiên cứu.
Nội dung sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Đảng ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền và tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Phần thứ hai: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành đổi mới và hội nhập.
Phần thứ ba: Đảng Cộng sản Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới
48. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng .- H. : Chính trị Quốc gia, 2013.-443tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 1/ NH 556 V
image095
Cuốn sách tập hợp những bài viết, ý kiến đóng góp về xây dựng Đảng của các đồng chí, đồng bào cả nước, được đăng tải trên báo nhân dân. Nội dung bài viết là cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có hiệu quả, chất lượng.
49. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân trong thời kỳ mới /Nguyễn Thế Trung .- H. : Chính trị Quốc gia, 2014.-210tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 5/ T 116 C
image097
Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay; đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mối quan hệ Đàng – Dân bền vững đối với cả hệ thống chính trị
50. Tự phê bình và phê bình trong Đảng .- H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014.-213tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 324.259 707 5/ T 550 PH
image099

Cuốn sách “Tự phê bình và phê bình trong Đảng” là một trong những tài liệu nhằm phục vụ việc tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng trên cơ cở tập hợp các bài nói về vấn đề tự phê bình và phê bình.
Lê Thị Lý – Phòng Phục v 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập68
  • Hôm nay3,914
  • Tháng hiện tại144228
  • Tổng lượt truy cập4180233
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây