Đảng Cộng sản Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

Thứ hai - 10/02/2020 10:24 525 0

Việt Nam là một quốc gia – dân tộc văn hiến có truyền thống yêu nước nồng nàng và kiên cường, bất khuất.   

           Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc, mang trên mình lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, đã ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, tiếp cận chủ nghĩa Mác – Lê nin, xác định con đường giải phóng dân tộc. Người đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng nước ta. Sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn đến sự hình thành các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Đó là một bước tiến lớn của phong trào dân tộc, song sự tồn tại và hoạt động riêng rẻ của ba tổ chức cộng sản làm cho lực lượng, sức mạnh của phong trào cách mạng bị phân tán, không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của Đảng Cộng sản nên Nguyễn Ái Quốc hợp ba tổ chức cộng sản lại thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
image001

          Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sản phẩm tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng đã bùn lên mạnh mẽ trên cả nước, đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh, làm sụp đỗ chính quyền thực dân cơ sở ở nhiều địa phương thuộc hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh.
          Ngay sau phong trào đấu tranh quyết liệt chống đế quốc và tay sai những năn 1930 – 1931 và cuộc đấu tranh chống khủng bố trắng của kẻ thù, khôi phục, củng cố tổ chức đảng và phong trào quần chúng (1932-1935), trước sự chuyển biến của tình hình quốc tế và trong nước, thực hiện chủ trương chuyển hướng chiến lược của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản, Đảng ta đã nhanh chóng chuyển sang đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, chống phản động thuộc địa, đòi dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình (1936-1939). Cuộc đấu tranh đã giành được những kết quả to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Thông qua cuộc đấu tranh đòi tự do, dân sinh, dân chủ, ảnh hưởng của Đảng ăn sâu, lan rộng trong quần chúng, sự giác ngộ của quần chúng được nâng cao, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng được củng cố, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đấu tranh chính tri.
          Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùn nổ, phát xít Nhật kéo vào Đông Dương, thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, cấu kết với Nhật thống trị Đông Dương. Đảng ta kịp thời chuyển vào hoạt động bí mật, “thay đổi chiến lược” cách mạng, xác định giải phóng dân tộc, đánh đuổi Pháp, Nhật giành độc lập, tự do là nhiệm vụ hàng đầu, chuyển bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và nhân dân ta. Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, chớp thời cơ phát xít Nhật đầu hàng quân đồng minh, Đảng ta phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến lận nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập tự do.
          Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự thiết lập Nhà nước cộng hòa dân chủ đã khẳng định trong thực tiễn tư tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh nêu ra trong những năm 20 của thế kỷ XX và đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc của Đảng vạch ra là đúng đắn, sáng tạo phù hợp với thực tiễn đất nước và quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam.   
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Lịch sử vẽ vang của Đảng trong 80 năm qua là lịch sử đấu tranh kiên cường vì lợi ích tối cao của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta giành được trong tám thập kỹ qua là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.
Hưởng ứng độc lập tự do chưa được một tháng, nhân dân ta, đi đầu là Nam bộ, đã phải đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược. Với ý chí “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịa làm nô lệ”, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên cường chiến đấu chống xâm lược với mọi phương tiện và vũ khí trong tay. Trải qua chín năm vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa kháng chiến, vừa xây dựng cơ sở của chế độ mới, với thắng lợi chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, quân và dân ta đã đánh bại ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương trên cơ sở tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Việt Nam, Lào và Camphuchia.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ đã bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng của Cách mạng Tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một thời kỳ phát triển mới.
Thay chân Pháp, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam. Cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới đầy thử thách cam go với hai chiến lược cách mạng khác nhau ở hai miền đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Nhân dân miền Nam không còn con đường nào khác là phải sử dụng bạo lực cách mạng để chống lại bảo lực phản cách mạng của kẻ thù. Với sự giúp đỡ của to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa anh em và toàn thể nhân loại tiến bộ, đồng bào từ Bắc chí Nam đã không quản gian khổ, hy sinh anh dũng đứng lên chống Mỹ, cứu nước, đồng thời từng bước xây dựng miền Bắc theo con đường xã hội chủ nghĩa, làm hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam.
Trãi qua hơn 20 năm vừa đẩy mạnh kháng chiến ở miền Nam, vừa tăng cường củng cố hậu phương ở miền Bắc, vừa đánh, vừa xây dựng lực lượng, vừa đánh vừa vót nhọn nghệ thuật quân sự, từ đánh nhỏ lên đánh lớn, từ khởi khĩa từng phần lên chiến tranh cách mạng, kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đánh địch ở cả 3 vùng chiến lược, bằng 3 mũi giáp công, tiến lên cục diện vừa đánh vừa đàm, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh xâm lược, các nấc thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, với tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Tổ quốc hoàn toàn độc lập. Trải qua hơn 10 năm (1975-1985) cả nước cùng tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện Mỹ cấm vận gắt gao, vừa xây dựng vừa chiến đấu chống lại các thế lực thù địch ở hai đầu biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế đối với hai nước bạn Lào và Camphuchia, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thành tựu to lớn, song cũng mắc những sai lầm.
Tháng 12/1986, Đảng đã tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, đề ra đường lối cách mạng trong giai đoạn mới, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Thành công của Đại hội đánh dấu một bước tiến lớn về nhận thức của Đảng trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Sau 25 năm tiến hành đổi mới, với sự nổ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đã giành được những thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên nhiều lĩnh vực. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao, dân chủ được phát huy, sức mạnh tổng hợp quốc gia được tăng cường, nền kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu vào thị trường quốc tế, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân không ngừng được củng cố và tăng cường, Đảng ta có sự trưởng thành mới về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tư duy của Đảng có bước phát triển nhảy vọt.
Sách đang có tại Phòng Phục vụ Thư viện tỉnh Bình Phước !
Hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc!
Túy Vân - TVBP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những sách mới hơn

Những sách cũ hơn

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập58
  • Hôm nay11,261
  • Tháng hiện tại288932
  • Tổng lượt truy cập5139234
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây