ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 CHIẾN THẮNG CỦA SỨC MẠNH VIỆT NAM

Thứ ba - 28/04/2020 10:46 464 0
dtmx
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 - đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi ấy không chỉ tạo bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội mà còn mang tính thời đại sâu sắc làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài nhất từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của thế lực đứng đầu chủ nghĩa đế quốc.
Trong 30 năm qua (1975-2005) kể từ ngày cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta kết thúc thắng lợi, đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều hội nghị khoa học bàn thảo về tầm vóc lớn lao, ý nghĩa sâu sắc của Đại thắng mùa Xuân 1975 - Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Nhân kỷ niệm 45 năm (30/4/1975-30/4/2020) ngày kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Thư viện tỉnh giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách Đại thắng mùa Xuân 1975 chiến thắng của sức mạnh Việt Nam” do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành đang được trưng bày, lưu trữ tại Thư viện tỉnh Bình Phước.
Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở các văn kiện, tài liệu tổng kết, lịch sử đã được xuất bản; được kết cấu làm bốn phần:
Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 như: Lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa;  Điện số 50, ngày 9 tháng 2 năm 1973 – Một số ý kiến và nhận định của Bộ Chính trị về tình hình địch, ta trên chiến trường miền Nam; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; bài nói, bài viết của đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị phổ biến nghị quyết của Quân ủy Trung ương cho cán bộ cao cấp…
Phần thứ hai: Diễn biến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975:
Mùa thu năm 1974, thắng lợi của quân và dân ta trên hai miền Nam - Bắc đã làm chuyển biến so sách lực lượng trên chiến trường, ta mạnh lên, địch yếu đi. Cuộc chiến tranh đã đi vào quyết định cuối cùng. Thực tế trên cơ sở để Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương - Bộ Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam vạch kế hoạch, hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 -1976.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh diễn biến Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975
 Nội dung kế hoạch chia làm 2 bước:
Bước 1: Tranh thủ thời cơ, tập trung lực lượng và phương tiện, tiến công mạnh mẽ và rộng khắp để tiêu diệt bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng thêm nhiều vùng đất đai (thực hiện trong năm 1975). Bước này chia làm ba đợt.
Đợt 1: Từ tháng 12 năm 1974 đến tháng 2 năm 1975, thực hiện những đòn tiến công có mức độ, chủ yếu là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.
Đợt 2: Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 1975, thực hiện nhiều đợt hoạt động chủ yếu, tập trung lực lượng mở chiến dịch tiến công quy mô lớn trên chiến trường Tây Nguyên và một số chiến dịch phối hợp tại chiến truờng miền Đông Nam bộ, Khu 5, Trị Thiên. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp tục tấn công và nổi dậy chống địch, bình định, mở rộng vùng giải phóng.
Đợt 3: Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1975, mở đợt hoạt động nhằm phát huy các thắng lợi đã giành được và sẳn sàng thực hiện phương án thời cơ.
Bước hai: Thực hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam (thực hiện trong năm 1976).
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh diễn biến Chiến dịch Hồ Chí Minh
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi oanh liệt. Trong gần 60 ngày đêm, với sức áp đảo về quân sự và chính trị, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân đội ngụy gồm hơn một triệu tên, đập tan bộ máy ngụy quyền, xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Phần thứ ba: Đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về Đại thắng mùa Xuân 1975.
- Đánh giá của Đảng Cộng sản Việt Nam
“… Thắng lợi oanh liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó kết thúc vẽ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta vĩnh viễn độc lập, thống nhất và đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi ấy làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất và lâu dài nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc đầu sỏ, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, thu hẹp và làm suy yếu hơn nữa hệ thống đế quốc chủ nghĩa, củng cố tiền đề của chủ nghĩa xã hội ở Đông Nam Á, mở rộng tăng cường hệ thống xã hội chủ nghĩa, tăng cường thêm sức mạnh và thế tiến công của các lực lượng cách mạng trên thế giới…”
- Một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội về Đại thắng mùa Xuân 1975.
Đồng chí Tôn Đức Thắng: Phát huy tinh thần Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giành nhiều thắng lợi trong thời kỳ mới; Đồng chí Lê Duẩn: Đại thắng mùa Xuân 1975 đỉnh cao vinh quang, thắng lợi huy hoàng; Đồng chí Phạm Văn Đồng: Chúng ta đã thực hiện một cách tốt đẹp nhất lời căn dặn cuối cùng của Bác Hồ...
Phần thứ tư: Thế giới ca ngợi Đại thắng mùa Xuân 1975 của Việt Nam và Mỹ  - ngụy thú nhận thất bại.
Mặt trận Lào yêu nước và nhân dân Lào hết sức vui mừng, phấn khởi, trước tin thắng lợi vĩ đại giải phóng hoàn toàn Thành phố Sài Sòn và toàn miền Nam Việt Nam;
Camphuchia những người chiến đấu keo sơn với các bạn, xin gửi những lời chào mừng nồng nhiệt và khâm phục nhất tới nhân dân Việt Nam anh em đã thực hiện một cách hoàn mỹ Di chúc của Chủ tịch Hồn Chí Minh; Thắng lợi này của Việt Nam cũng là thắng lợi của tất cả các dân tộc ở Đông Dương chúng ta và của toàn thể các dân tộc trong thế giới thứ ba;
Trung Quốc gửi đến các đồng chí lãnh đạo Việt Nam thắng lợi của nhân dân Việt Nam không những viết lên những trang sử rực rỡ trong lịch sử giải phóng dân tộc mình, mà còn là một bằng chứng nữa về nước yếu có thể đánh thắng nước mạnh, nước nhỏ có thể đánh thắng nước lớn và đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng chống đế quốc của tất cả các dân tộc bị áp bức và nhân dân bị áp bức;
Đảng Cộng sản Liên xô, thắng lợi lịch sử này đã đánh dấu sự thất bại của cuộc xâm lược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ ở Đông Dương, là kết quả của cuộc đấu tranh lâu dài quên mình của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là kết quả của những thay đổi sâu sắc có lợi cho các lực lượng hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa diễn ra trên thế giới từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai…
Mong rằng qua cuốn sách này, các đồng chí và bạn đọc có thêm tư liệu để tìm hiểu một cách có hệ thống, toàn diện hơn về tầm vóc lớn lao, ý nghĩa sâu sắc của Đại thắng mùa Xuân 1975 với lòng tự hào dân tộc, quyết tâm biến chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến tranh chống ngoại xâm thành sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay./.
Hân hạnh được phục vụ quý độc giả!
Túy Vân - TVBP

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những sách mới hơn

Những sách cũ hơn

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay3,106
  • Tháng hiện tại347808
  • Tổng lượt truy cập5198110
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây