THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Thứ sáu - 20/12/2019 16:53 394 0
Hưởng ứng và chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) Thư viện Bình Phước biên soạn và giới thiệu thư mục chuyên đề chào mừng “Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam” Với các tác phẩm.
 1.  Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam /Nguyễn Văn Lý. - H.: Quân đội Nhân dân, 2011. -254tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 335.009 597/V 103 TR
 
Cuốn sách “Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý đã đi sâu luận giải, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò quân đội trong quá trình hôi nhập kinh tế quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ mới.
2. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới/ Lê Văn Dũng . - H. : Quân đội Nhân dân, 2009. -427tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 335.309 597/ T 307 T
 
Cuốn sách khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là tài liệu có giá trị thiết thực về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ lãnh đạo, các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân /Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng . - H. : Quân đội Nhân dân, 2004. -214tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 335.434 6/T 550 T
 
Trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân, đồng thời làm rõ một số vấn đề xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của cách mạng.
4. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhận diện và đấu tranh.- H.: Quân đội Nhân dân, 2011.- 318tr; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355./CH 305 L“Diễn biến hòa bình” là chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu đã và đang được chủ nghĩa đế quốc cùng các thế lực thù địch sử dụng triệt để nhằm xóa bò các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và dập tắt phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ, thiết lập trật tự thế giới mới do chủ nghĩa đế quốc thống trị. Thực tế cho thấy, chiến lược “Diễn biến hòa bình” đã gây tổn thất nghiêm trọng cho chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng trên thế giới. Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội Liên Xô và Đông Âu trong những năm 90 của thế kỷ XX cho thấy tính chất đặc biệt nguy hiểm và hiểm họa khôn lường của chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với chủ nghĩa xã hội. bộ sách gồm có 2 tập:
Tập một có 3 phần:
Phần thứ nhất: Vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng và đường lối lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam;
Phần thứ hai: Phòng chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa;
Phần thứ ba: Trắng – Đen không thể lẫn lộn.
5. Chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhận diện và đấu tranh.- H.: Quân đội Nhân dân, 2011.- 318tr; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355./CH 305 LTập 2 gồm ba phần:
Phần thứ một: Không thể chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc;
Phần thứ hai: Phơi bày dã tâm đen tối xuyên tạc dân chủ, nhân quyền ở Việt nam;
Phần thứ ba: Báo chí Việt Nam - Vũ khí đấu tranh sắc bên trong phòng , chống chiến lược.
6. Một số vấn đề quốc phòng – an ninh trong sự nghiệp đổi mới/ Bùi Phan Kỳ.-H.:  Quân đội Nhân dân, 2012.- 207tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355/M 458 S.

Cuồn sách đi sâu làm rõ những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; nêu rõ tính tất yếu phải đổi mới quốc phòng, an ninh trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước hiện nay; đề cập những vấn đề có tính định hướng và giải pháp về quốc phòng, an ninh; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa hai Chiến lược có liên quan mật thiết với Quốc phòng và chiến lược Bảo vệ Tổ quốc.
7. Tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình hiện nay/ Nguyễn Bá Dương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2010.- 251tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.007 1/T 550 DCuốn sách giới thiệu một cách có hệ thống những quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Nội dung gồm 5 chương:
Chương 1: Từ quan niệm lịch sử đến tư duy mới về chiến lược quốc phòng của nước Việt Nam trong tình hình mới;
Chương 2: Giáo dục quốc phòng – con đường đúng đắn để xác lập ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của mỗi người dân Việt Nam;
Chương 3: Tính tất yếu khách quan và thứơc đo giá trị đổi mới giáo dục quốc phòng trong tình hình mới;
Chương 4: Biểu hiện trong thực tiễn tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng;
Chương 5: Quan điểm và giải pháp hiện thực hóa tư duy lý luận của Đảng ta về đổi mới giáo dục quốc phòng trong thời kỳ mới.
8. Bồi dưỡng phát triển ý thức thẩm mỹ của học viên đào tạo sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam/ Nguyễn Văn Thủy.- H.: Dân trí, 2018.- 194tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.007 115 97/B 452 DNội dung cuốn sách gồm có:
 Những công trình khoa học tiêu biểu nghiên cứu về thẩm mỹ;
Thực chất và những vấn đề có tính quy luật phát triển ý thức thẩm mỹ của học viên đào tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam;
Thực trạng và xu hướng phát triển ý thức thẩm mỹ của học viên đào tạo sĩ quân quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay;
Yêu cầu và giải pháp cơ bản phát triển ý thức thẩm mỹ của học viên đào tạo sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay.
9. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng/ Lê Đức Anh.- H.: Chính tri Quốc gia – Sự thật, 2015.- 360tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/C 514 Đ


Nội dung cuốn hồi ký được chia thành 11 chương, gắn với những giai đoạn, bước ngoặt trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng. Cuốn hồi ký đã phác thảo khá đầy đủ, toàn diện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh, gắn với những sự kiện quan trọng trong lịch sử dấu tranh cách mạng của đất nước. Cuốn sách được viết ra từ những ký ức của Đại tướng, do vậy các nhân vật, sự kiện, biến cố lịch sử được phản ánh một cách sinh động qua nhãn quan của người trong cuộc. Nội dung từng chương cụ thể như:
Chương 1: Tuổi thơ và những ngày đầu tham gia cách mạng;
Chương 2: Tổ chức các nghiệp đoàn ở đồn điền cao su Lộc Ninh và tham gia đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945;
Chương 3:Vào quân đội tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Đông Nam Bộ;
Chương 4: Về Bộ Tổng tham mưu, góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân tiến từng bước lên chính quy, hiện đại;
Chương 5: Về Bộ Chỉ huy Miền trực tiếp đánh Mỹ trên chiến trường B2;
Chương 6: Về Quân khu 9, chỉ huy bám trụ và đánh địch bình đinh lấn chiếm;
Chương 7: Chỉ huy chiến dịch cuối năm 1974, giải phóng tỉnh Phước Long;
Chương 8: Chỉ huy cánh quân hướng tây – tây nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh;
Chương 9: Chỉ huy xây dựng quân đội ở đồng bằng sông Cửu Long và chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam;
Chương 10: Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia
Chương 11: Tham gia lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
10. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhà lãnh đạo lỗi lạc, một danh tướng thời đại  Hồ Chí Minh/ Hồi ký.-H.: NXB Chính trị Quốc gia, 2007.- 631tr.; 22cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/ Đ103 T.

Cuốn sách tập hợp những bài viết của các tác giả là những nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước – những người đã từng công tác và làm việc với Đại tướng. Ngoài ra, cũng có một số bài viết của các tác giả là nhà nghiên cứu, lý luận trong nước và của cả người thân qua tìm hiểu những tài liệu đã ghi lại những cảm xúc về công trạng của một danh tướng thời đại Hồ Chí Minh. Nội dung các bài viết thật giản dị, khắc sâu tình đồng đội, đồng chí, nêu bật được những tình cảm trân trọng, quý mến và rất đỗi khâm phục, tiếc thương Đại tướng.
11. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Danh tướng của thời đại/ Nguyễn Văn Sự bs.- H.: Quân đội Nhân dân, 2010.- 710tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/Đ 103 T


 Nội bao gồm những phần trích dẫn có chọn lọc một số tác phẩm tiêu biểu của các nhà sử học phương Tây đã nghiên cứu một cách khách quan, chân thực, công phu,toàn diện và sâu sắc, nói lên tinh cảm và sự kính phục đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nội dung bố cục của cuốn sách gồm năm phần:
Phần một: Tuổi trẻ (1910 – 1940);
Phần hai: Giành độc lập (1941- 1945);
Phần ba: Đường tới Điện Biên Phủ (1946 -1954);
Phần bốn: Tiến về Sài gòn (1955 – 1975);
Phần năm: Vị tướng của hòa bình.
12.  Đại tướng Chu Huy Mân nhà quân sự - chính trị song toàn - Người Cộng sản kiên trung, mẫu mực.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2013 .- 682tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/Đ 103 T


Cuốn sách Đại tướng Chu Huy Mân – Nhà quân sự, chính trị song toàn, người cộng sản kiên trung, mẫu mực. Cuốn sách gồm 91 bài viết, bài nghiên cứu của các đồng chí lãnh đạo Đảng – Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, của các nhà khoa học, các nhà văn, nhà báo viết về Đại tướng.
13. Đại tướng Lê Văn Dũng tuyển tập.- H.: Quân đội Nhân dân, 2014.- 791tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/Đ 103 T
 


          Nội dung cuốn sách là những chiến thuật quân sự của Đại tướng Lê Văn Dũng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tái hiện chặng đường lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, người chiến sĩ kiên trung và hồi ức về đồng đội trong chiến đấu . Cuốn sách gồm có ba phần:
Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị;
Phần thứ hai: Từ miền Đông đất lửa;
Phần thứ ba: Những bài viết của đồng chí, đồng đội, bạn bè về Đại tướng Lê Văn Dũng.
          14. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969)/ Trần Trọng Trung.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật,  2015 .- 495tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/T 455 T


Sách trình bày quá trình đồng chí Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cương vị của mình, đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương chỉ đạo từng bước đi ở tầm chiến lược toàn cục, chỉ đạo các cơ quan Bộ quốc phòng, các quân chủng tăng cường xây dựng lực lượng, tổ chức chi viện, đáp ứng yêu cầu về người và cơ sở vật chất cho tiền tuyến lớn miền Nam;  quá trình quân và dân ta chuẩn bị mọi mặt, sẳn sàng đối phó với âm mưu leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ; quá trình hình thành quyết tâm chiến lược "giành thắng lợi quyết định" - quá trình hình thành kế hoạch tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968, đợt tiến công đông xuân 1968 - 1969, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ trên các chiến trường để buộc đế quốc Mỹ xuống thang chiến tranh ;
15. Tướng Hai Mạnh/ Lê Hải Triều.- H.: Quân đội Nhân dân, 2006.- 188tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 2/T 561 H

Từ những ngày đầu hoạt động cách mạng, bị bắt, sống cuộc sống cam go, khổ cực trong nhà tù thực dân, rồi vượt nhà lao, tham gia Tỉnh ủy Quảng Nam vào quân đội, giữ chức Chính trị viên tỉnh đội, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Đại đoàn, Trưởng đoàn cố vấn quân sự Việt Nam tại Lào, Chính ủy, Bí thư Khu ủy Quân khu Tây Bắc, Quân khu 4. Tư lệnh kiêm Chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, Quân khu 5, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, được phong quân hàm Đại tướng năm 1980 là cả một chặng đường dài vừa chiến đấu, vừa công tác, vừa tự học, tự rèn, hiến dâng không mệt mỏi cho dân, cho nước của đồng chí Chu Huy Mân.
Cuộc đời cách mạng trong những sự kiện sôi động, oanh liệt của đồng chí Chu Huy Mân- vị Đại tướng của quân đội với cái tên Hai Mạnh – mạnh về chính trị, mạnh về quân sự sẽ mãi mãi sống trong lòng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đồng chí chúng ta.          
16. Chuyện thường ngày của Võ Đại tướng/Chi Phan.- H. : Quân đội Nhân dân, 2013.- 460tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại : 355.009 2/CH 527 TH


Cuốn sách đã phác họa chân dung sống động, chân thực về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Nguyên Giáp- Vị tướng tài ba, văn võ song toàn, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; được nhân dân trong nước yêu mến, kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ …
17. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới. - H. : Quân đội Nhân dân, 2010. -395tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ B 108 V


Nhằm góp phần khẳng định, làm rõ những thành tựu cả về lý luận và thực tiễn bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong những năm đổi mới ; đấu tranh vạch trần các âm mưu, thủ đoạn , những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, đồng thời phê phán những biểu hiện nhận thức chưa đúng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
18. 70 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần/ Ch. b.: Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Đình Minh. - H. : Quân đội Nhân dân, 2014. -220tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ B 112 M
          Trong hình ảnh có thể có: văn bản                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sách được kết cấu gồm ba phần, trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lịch sử; đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị giúp bạn đọc hiểu hơn về sự phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua.
19. Giáo trình Đường lối quân sự .- H .: Giáo dục, 2016.- 187tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ GI 108 TR

Nội dung của giáo trình đề cập đến những vấn đề cơ bản về: chiến tranh nhân dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với cũng cố quốc phòng – an ninh.
Giáo trình được biên soạn trên cơ sở những tài liệu chính thống của Bộ Quốc phòng về đường lối quân sự và được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với đối tượng chương, chương trình đào tạo.
20. Hỏi đáp tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh.- H.: Quân đội Nhân dân, 2008.- 158tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/H 426 Đ


Giải đáp một số vấn đề xung quanh tư tưởng quân sự của Hồ Chí Minh từ khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành qua các giai đoạn, đến những quan điểm, tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, mối quan hệ giữa quân sự và chính trị, mối quan hệ giữa con người và vũ khí cũng như tư tưởng bạo lực cách mạng, phương pháp sử dụng bạo lực cách mạng …nghệ thuật phát huy sức mạnh tổng hợp; nghệ thuật tạo lực lập thế, nghệ thuật dùng mưu; nghệ thuật tạo thời cơ và nắm thời cơ.v.v…
Dưới anh sáng tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân ta đã lập nên những chiến công vang dội, được cả loài người khâm phục và ca ngợi.
21. Mấy vấn đề góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa/Hoàng Minh Thảo.- H.: Quân đội Nhân dân, 2012.-298tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 5 /M 126 V.


          Nội dung cuốn sách tập trung luận giải trên các vấn đề cơ bản sau: Một là, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn chung về xây dựng tiềm lực kinh tế quân sự của nước ta, khu vực và thế giới. Hai là, đúc rút kinh nghiệm động viên kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ba là, tìm tòi những giải pháp xây dựng tiềm lực kinh tế quân sự trên một số lĩnh vực và khu vực của nước ta, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
22. Một số vấn đề cơ bản về công tác Biên phòng Việt Nam/ Tăng Huệ.- H.: Quân đội Nhân dân, 2007.- 286tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/M 458 SCuốn sách, một số vấn đề cơ bản về công tác biên phòng Việt Nam, đã thể hiện sâu sắc những vấn đề có tính nguyên tắc, quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong tình hình mới; về sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân... và những vấn đề chỉ đạo thực tiễn trong giải quyết các “điểm nóng” bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, một số kinh nghiệm đấu tranh phòng chống vượt biên, xâm nhập, tổ chức, phổ biến, giáo dục pháp luật, giữ gìn kỷ luật trong Bộ đội Biên phòng và một số nội dung cơ bản xây dựng nền biên phòng toàn dân.
23. Một thời là lính xăng dầu/Trần xanh.- H.: Quân đội Nhân dân, 2008.- 225tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/M 458 THTập hồi ký viết về những công việc tuy nguy hiểm nhưng rất thầm lặng của những người lính xăng dầu trong kháng chiến chống Mỹ. Nội dung gồm 6 chương:
Chương một: Xây dựng tuyến đường ống đầu tiên từ Nghi Văn ( Nghệ An) tới Ka Vát (Khăm Muộn- Lào);
Chương hại: Phát triển mạng đường ống dẫn dầu từ miền Bắc vào miền Nam (công trình T.70);
Chương ba: Xây dựng hệ thống dường ống dã chiến từ Trung Quốc về Việt Nam, góp phần đánh bại âm mưu phá hoại và bao vây, phong tỏa miền Bắc, bảo đảm nguồn cung cấp xăng dâu cho tuyến vận tải quốc phòng và xây dựng kinh tế;
Chương bốn: Triển khai kế hoạch khảo sát, thiết kế xây dựng công trình đường ống xăng dẫn dầu cố định 800H và T74;
Chương năm: làm đường ống dẫn dầu giúp Lào (công trình 476);
Chương sáu: Vài cảm nhận về hệ tuyến ống xăng dầu Bắc – Nam.
24. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ Nguyễn Bá Dương .- H.: Quân đội Nhân dân, 2016 .- 239 tr.; 21 cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/QU 105 Đ.Cuốn sách  tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quân đội, cũng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nội dung gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực trong nước đến nhiện vụ xây dựng quân đội, cũng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;
Phần thứ hai: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội Nhân dân trong tình hình mới;
Phần thứ ba: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về cũng cố quốc phòng trong tình hình mới;
Phần thứ tư: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;
Phần thứ năm: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quân đội, cũng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
25. Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân/ Ngô Xuân Lịch .- H .: Quân đội Nhân dân, 2017.- 440tr.; 24 cm.
Chỉ số phân loại: 355. 009 597/QU 121 Đ.


Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội Nhân dân Việt Nam mang tính chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Nội dung cuốn sách gốm:
Phần thứ nhất: Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân – những vấn đề lý luận cơ bản.
Phần thứ hai: Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm.
Phần thứ ba: Quân đội Nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới.
26. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. T.1/ Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên).- H.: Quân đội Nhân dân, 2017.- 275tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/T 550 T


 Nội dung cơ bản  của cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Cách tiếp cận quan niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. Trong chương 1 đã tập trung làm rõ cách tiếp cận nghiên cứu tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam, khái niệm tư tưởng nhân văn quân sự quân sự Việt Nam, từ đó làm rõ chủ thể, bản chất, tính chất, cấu trúc của tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam; luận giải cơ sở hình thành và phát triển của tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam.
 Chương II: Nội dung cơ bản và giá trị, ý nghĩa của tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam;
 Chương III: Dự báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới
27. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. T.2/ Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên).- H.: Quân đội Nhân dân, 2017.- 239tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/T 550 T


Nhìn lại lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã phải chiến đấu chống giặc ngoại xâm gần như thường xuyên, liên tục nhưng đã chiến thắng rất oanh liệt. từ buổi đầu dựng nước (mốc thời gian là năm 214 trước công nguyên – cuộc đụng đầu lịch sử đầu tiên giữa dân tộc ta với quân xâm lược Đại Hán ở phương Bắc) đến năm 938, là thời kỳ dân tộc ta đã đi qua đầy gian nan thử thách. Nội dung cuốn sách Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam, tập 2 gồm 3 chương:
 Chương I: Bối cảnh lịch sử tác động đến hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến năm 938;
 Chương II: Nội dung tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến năm 938;
 Chương III: Giá trị đặc trưng, ý nghĩa lịch sử và hiện thực tư tưởng nhân văn quân sự từ buổi đầu dựng nước đến năm 938.
28. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. T.3/ Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên).- H.: Quân đội Nhân dân, 2017.- 239tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597 090 2/T 550 T


Lịch sử dân tộc Việt nam gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc từ năm 938 đến năm 1505 là giai đoạn đánh dấu sự ra đời, xây dựng nền tự chủ và phát triển, hưng thịnh của các triều đại phong kiến: nhà Ngô (938 – 967), nhà Đinh (968 – 980), nhà Tiền Lê (980 – 1009), nhà Lý (1009 – 1225), nhà Trần (1225 – 1400), nhà Hồ (1400 – 1407), nhà Lê Sơ (1428 – 1527).
Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Bối cảnh lịch sử tác động đến hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt nam từ 938 đến năm 1505;
Chương II: Nội dung tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 938 đến năm 1505;
Chương III: Ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 938 đến năm 1505 đối với sự vận dụng vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
29. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. T.4/ Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên).- H.: Quân đội Nhân dân, 2017.- 239tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597 0902/T 550 TTư tưởng nhân văn quân sự của các triều đại, lực lượng, bộ phận nhân dân và các lực lượng vũ trang, quân đội trong thời kỳ này tiếp tục được kế thừa, bổ sung và phát triển trên lập trường đối lập về lợi ích của những tập đoàn đối lập nhau; được các tác giả nhìn nhận, chọn lọc nghiên và phân tích sâu sắc, nhằm làm nổi bật những nội dung và giá trị cơ bản của tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam trong thời kỳ từ năm 1505 đến năm 1930. Cuốn sách nhằm góp phần làm rõ thêm tính chính thể của tư tưởng nhân văn quân sự phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiên nay. Nội dung gồm 3 chương:
Chương I: Bối cảnh lịch sử tác động đến sự hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1505 đến năm 1930;
Chương II: Nội dung tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1505 đến năm 1930;
Chương III: Giá trị, ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1505 đến năm 1930.
30. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam. T.5/ Nguyễn Bá Dương (Tổng chủ biên).- H.: Quân đội Nhân dân, 2017.- 239tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597 090 2/T 550 T


Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam là một bộ phận quan trọng hợp thành tư tưởng nhân văn quốc gia  - dân tộc. Trong đấu tranh cách mạng và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, tư tưởng nhân văn quân sự truyền thống của dân tộc được kế thừa, bổ sung phát triển mang tính bước ngoặc và lên một tầm cao mới, là nguồn gốc để chúng ta làm nên chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm. Nội dung gồm 3 chương:
Chương I: Bối cảnh lịch sử tác động đến hình thành, phát triển tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam tư năm 1930 đến năm 1975;
Chương II: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975;
Chương III: Giá trị, ý nghĩa tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975.
31. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” và sự vận dụng của Đảng ta/ Vũ Văn Nhiên.- H.: Quân đội Nhân dân, 2010.- 219tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/T 550 T


Giúp bạn đọc có thêm những lý giải khoa học cho những chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong vòng 30 năm chiến tranh cách mạng; góp phần cũng cố niềm tin và vận dụng sáng tạo lý luận Mác LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 phần:
Phần thứ I: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều”;
Phần thứ II: Vận dụng Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” trong chiến tranh Cách mạng Việt Nam;
Phần thứ III: Vận dụng Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “Lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.
32. Văn hóa quân sự Việt Nam văn hóa giữ nước/ Ch. b.: Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. -1020tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ V 115 H
  


 Sách được kết cấu gồm ba phần:
     Phần thứ I: Văn hóa quân sự Việt Nam - quá trình hình thành và phát triển.
     Phần thứ II: Những nội dung chủ yếu về chiến tranh - phương tiện trong văn hóa quân sự Việt Nam.
     Phần thứ III: Những nội dung chủ yếu về phương pháp trong văn hóa quân sự Việt Nam.
     Nội dung cuốn sách tập trung luận giải bản chất văn hóa quân sự Việt Nam, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển văn hóa quân sự Việt Nam qua năm thời đại lịch sử lớn: thời kỳ dựng nước – thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc – thời kỳ độc lập, tự chủ - thời kỳ Pháp thuộc, chống Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại; qua ba loại hình chiến tranh chủ yếu: khởi nghĩa dân tộc – chiến tranh bảo vệ Tổ quốc – chiến tranh giải phóng dân tộc để từ đó rút ra những nội dung, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa quân sự Việt Nam.
     Từ nội dung cơ bản đó, cuốn sách khẳng định: Văn hóa quân sự Việt Nam là bộ phận chính yếu hợp thành nền văn hóa dân tộc, một nền văn hóa đặc sắc,        thống nhất trong đa dạng, kết tinh những giá trị sắc thái văn hóa của tất cả các dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.   
33. Vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 251tr.; 19 cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 5/ V 121 Đ.
q33
      Cuốn sách trình bày cụ thể, hệ thống vấn đề tăng cường quốc phòng trong văn kiện Đại hội XII của Đảng, so sánh điểm mới và phát triển so với thời kỳ trước; định hướng học tập, quan triệt và thực hiện nghị quyết đại hội trong tình hình mới. Nội dung chia thành 3 chương:
       Chương I: Xây dựng cũng cố quốc phòng qua 30 năm đổi mới và sự cần thiết phải tăng cường quốc phòng trong tình hình mới;
       Chương II: Nội dung quan điểm của Đảng về tăng cường quốc phòng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII;
       Chương III: Định hướng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về tăng cường quốc phòng .
 34. Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Mạnh Hưởng.- H.: Quân đội Nhân dân, 2011.- 283tr.; 19cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/X 126 D
q34

       Nội dung giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản trong tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hệ thống và được luận giải sâu sắc. Trên cơ sở phân tích những nhân tố chủ yếu tác động của tình hình mới, cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch xung quanh vấn đề này.
35. Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1978-1988)/ Chu Văn Lộc . - H. : Quân đội Nhân dân, 2018. -199tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.032 596/Đ 406 CH
q35
      Nội dung cuốn sách trình bày hoạt động của Đoàn chuyên gia quân sự 478, trong  đó tập trung làm rõ quá trình giúp cách mạng Campuchia xây dựng lực lượng vũ trang, cũng cố chính quyền cách mạng, bảo vệ cơ sở và thực hiện tốt ba mục tiêu chiến lược do Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia đề ra đến khi rút toàn bộ Đoàn chuyên gia quân sự 478, về nước năm 1988.
36. Tư liệu Hán nôm Việt Nam về quân sự / Trịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn . - H. : Quân đội Nhân dân, 2018. -175tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.033 0597/T 550 L
q36

       Ngày nay, chúng ta đang sống trong thời đại hòa bình, ổn định, ngoài nhiệm vụ hàng đầu là tái thiết xây dựng một đất nước giàu mạnh, kinh tế phát triển, nhân dân no ấm, thì thiết nghĩ cũng không nên lơ là việc binh bị, đề phòng bất trắc. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu trí tuệ thao lược quân sự của người xưa là nhiệm vụ cần thiết, đóng góp vào việc hoàn chỉnh kho tàng kinh nghiệm quân sự đáng quý của dân tộc. Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:
          Chương I: Vài nét về thư tịch Hán Nôm Việt Nam về quân sự;
          Chương II: Khảo sát tác phẩm Thảo tặc vấn đối quốc âm luận;
          Chương III: Tác phẩm Thảo tặc vấn đối quốc âm luận;
          Chương IV: Phiên âm tác phẩm Thảo tặc vấn đối quốc âm luận.
37. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc /Bs: Bùi Chí Trung (ch.b), Vũ Đặng Minh, Nguyễn VănThân.. . - H. : Quân đội Nhân dân, 2017. -456tr. ; 26cm.
Chỉ số phân loại: 355.033 0597/T 550 T
q37
       Cuốn sách tập hợp sắp xếp các câu nói trích đoạn bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các bối cảnh khác nhau thành 10 chương:
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam – những vấn đề chiến lược sách lược cơ bản;
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh và hòa bình;
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về khởi nghĩa vũ trang;
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân;
5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lục lượng vũ trang nhân dân;
6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự;
7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chiến lược;
8. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại, hợp tác quốc tế về quân sự quốc phòng;
9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và xây dựng Đảng trong quân đội;
10. Hồ Chí Minh với cơ quan và đơn vị quân đội.
38. Tư tưởng quốc phòng Việt Nam. - H. : Quân đội Nhân dân, 2014. - 373tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.033 0597/T 550 T
q38

      Nội dung cơ bản của cuốn sách trình bày những quan điểm, đường lối, chính sách của giai cấp, chính đảng, cá nhân đaị biểu của dân tộc về tính chất, mục tiêu, sức mạnh, lực lượng, phương thức giữa nước phản ánh hoạt động đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Cuốn sách gồm 5 phần:
       Phần thứ I: Quan niệm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
       Phần thứ II: Tư tưởng quốc phòng Việt Nam từ khi dựng nước đến trước năm 1930.
       Phần thứ III: Tư tưởng quốc phòng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.
       Phần thứ IV: Đặc trưng của tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
       Phần thứ V: Dự báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam trong điều kiện mới.      

39. Văn hóa quân sự Việt Nam truyền thống và hiện đại/ Ch. b.: Văn Đức Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. -530tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.109 597/ V 115 H
q39
      Sách được kết cấu gồm năm chương:
     Chương I: Tập trung luận giải những khía cạnh bản chất của Văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa ra cách tiếp cận văn hóa quân sự Việt Nam dưới góc nhìn truyền thống và hiện đại.
     Chương  II, III,IV: thông qua khảo sát các thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, tác giả đã khái quát sự thể hiện và phát triển Văn hóa quân sự Việt Nam như một dòng chảy không dứt của mạch nguồn văn hóa dân tộc từ thời mở nước và thời kỳ chống Bắc thuộc đến thời kỳ quốc gia phong kiến tự chủ và đặc biệt là thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
      Chương V: Dự báo những nhân tố tác động và đề xuất định hướng, giải pháp phát huy văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.
Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện, xuyên suốt sự phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam trên nền tảng lí luận và sự khái quát khoa học tổng hợp; làm sâu sắc quan niệm khoa học về văn hóa quạn sự; góp phần hệ thống hóa sự phát triển thực tiễn của văn hóa quân sự Việt Nam theo cách nhìn truyền thống và hiện đại qua suốt chiều dài lịch sử.
40. 7 Anh hùng tình báo Quân đội Nhân dân Việt Nam . - H. : Thời Đại, 2012. -435tr. ; 27cm.
Chỉ số phân loại: 355.3/ B 112 A
q40
       Nội dung cuốn sách viết về những người chiến sĩ âm thầm lặng lẽ ấy, cuộc chiến đấu của họ là cuộc đấu trí quyết liệt với kẻ thù. Họ là những người từ nhân dân đi vào cuộc chiến, không một trường lớp nào đào tạo nhưng bao kẻ thù phải nghiêng mình kính phục. Đã có nhiều sách nước ngoài viết về họ như những huyền thoại. Những người bên kia chiến tuyến ngày xưa đã không tiếc lời ca tụng họ trong sự nể phục. 
41. Hướng dẫn công tác kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam/ Nhiều tác giả . - H. : Quân đội Nhân dân, 2009. -459tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.3/ H 561 D
          q41
“Hướng dẫn công tác kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam” nhằm thống nhất nhận thức, đưa công tác kỹ thuật quân vào nề nếp chính quy. Nội dung của tài liệu mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, trình bày những vấn đề cơ bản nhất về nội dung và phương pháp tiến hành công tác kỹ thuật. Đồng thời tài liệu này cũng làm cơ sở để các chuyên ngành kỹ thuật tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn về công tác kỹ thuật chuyên ngành …
42. Quân đội Nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành/ Nhiều tác giả.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 1156tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.597/Qu 121 Đ
q42

“Quân đội Nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành” giới thiệu đến bạn đọc những bài viết của một số đồng chí lãng đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc nhiều lĩnh vực và một số nhà khoa học trong, ngoài quân đội. Nội dung phản ánh một cách khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân ta trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội trong thời kỳ mới.
43. Biệt động Sài Gòn/ Nguyễn Đức Hùng.- TP.Hồ Chí Minh.: Trẻ, 2015.- 270tr.; 20cm.
Chỉ số phân loại: 356.167 095 97/B 308 Đ
q43

           Hồi ký của chính người đứng đầu đội Biệt động Sài Gòn năm xưa, Đại tá Nguyễn Đức Hùng. Tác giả sẽ lần lượt đưa người đọc đi từ quá trình hình thành cho đến những băn khoăn về việc xây dựng nên chiến lược tác chiến trong nội thành đô thị Sài Gòn và đỉnh cao là trận chiến Mậu Thân 1968 . Cuốn sách bao gồm 4 chương:
          Chương I: Những bước khởi đầu;
          Chương II: Ba cách đánh tiêu biều;
          Chương III: Mậu Thân 1968;
          ChươngIV: Ba mươi năm đôi điều suy ngẫm.
44. Ký ức Pháo binh/ Nguyễn Trung Kiên .- H.: Quân đội Nhân dân, 2007.- 282tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 358.1/K 600 Ư
q44

      Cuốn sách gồm nhiều bài của đồng chí đã được chọn lọc trong số những bài viết đã từng đăng tải trên các báo tạp chí quân sự, nó không những là những ký ức về cuộc đời binh nghiệp của Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên đối với sự nghiệp xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng Pháo binh trong 45 năm phục vụ quân đội, phục vụ binh chủng của đồng chí mà cuốn sách này còn là tập tài liệu giá trị giúp các thế hệ cán bộ pháo binh có thêm tư liệu cần thiết để nghiên cứu, tham khảo về những bài học kinh nghiệm xây dựng và chiến đấu pháo binh trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc để vận dụng vào công cuộc xây dựng một Binh chủng Pháo binh theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tưng bước hiện đại”.
45. Một số trận đánh bảo vệ bầu trời Hà Nội/ Trịnh Ngọc Nghi .- H.: Quân đội Nhân dân, 2009.- 167tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 358.400 9597/M 458 S
q45
Cuốn sách tập hợp một số trận đánh của lực lượng vũ trang Hà Nội và Quân chủng Phòng không - Không quân đánh trả hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ vào thủ đô Hà Nội. Cuốn sách gồm cả những trận đánh trên bầu trời Hà Nội và cả những trận đánh từ xa, ngăn chặn máy bay Mỹ đánh phá Thủ đô. Có trận đánh của không quân, có trận đánh của phòng không, ra đa và cả những trận đánh của dân quân tự vệ sử dụng súng bộ binh. Đặc biệt cuốn sách đã tường thuật rất kỹ chiến dịch chống cuộc tập kích của Mỹ vào Hà Nội tháng 12 năm 1972, thống kê số “siêu pháo đìa bay” B-52 gãy cánh trên bầu trời Hà Nội làm nên một “Điện Biên Phủ trên không” hạ gục uy danh của không lực Hoa Kỳ.
46. Những Anh hùng Đặc công Hải quân Lữ đoàn 126.- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016.- 207tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 359.310 922 597/NH 458 A
q46

      Ghi lại chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đặc công hải quân trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước thông qua những câu chuyện chân thực, thắm tình đồng đội, tình quân dân của những anh hùng thuộc Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126.
47. Chiến sĩ đặc công và biệt động thành những chiến công oanh liệt.- H.: Thời Đại, 2010.- 247tr.; 27cm.
Chỉ số phân loại: 959.704 /CH 00479 S
 q47
       Để đối đầu với một lực lượng quân đội viễn chinh Mỹ có sức mạnh phương tiện quân sự dồi dào gấp nhiều lần lực lượng bộ đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ đạo, sáng suốt vạch ra nhiều chiến thuật đánh giặc, mà đó là cách đánh lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, rất linh hoạt làm tiêu hao sinh lực địch, dồn chúng vào thế hoang mang bị động nao núng tinh thần chiến đấu. [Minh chứng rất sinh động là vào thời kỳ đó xuất những vị tinh nhuệ - tạo mũi nhọn tấn công bất ngờ vào hang ổ của quân thù với tên gọi Đặc công và Biệt động thành. Chính họ là hình tượng rạng rỡ của một quân đội anh hùng: quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh].
48. Tổng tập Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.- H.: Thời Đại, 2013.- 604tr.; 24cm.
Chỉ số phân loại: 959.704 092/T 455 T
q48
      Nội dung Tổng tập gồm hai phần: Phần một - tập hợp những bài nói và viết của Đại tướng; Phần hai - chọn lọc một số bài viết về Đại tướng. Bô sách được chia thành ba tập: Tập một: Cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong kho tàng lý luận cách mạng Việt Nam, gồm hai quyển; Tập hai: Nhà lãnh đạo lỗi lạc – Danh tướng văn võ song toàn; Tập ba: Sống mãi một vị tướng đức độ, tài năng.
49. Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành .- H.: Hồng Đức, 2008.- 168tr; 21cm.
Chỉ số phân loại: 343. 5970/L 504 NGH
q49
       Giới thiệu nội dung của Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành. Cuốn sách gồm 3 phần:
       Phần thứ nhất: Luật Nghĩa vụ Quân sự và văn bản hướng dẫn thi hành
      Phần thứ hai: Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam
      Phần thứ ba: Luật văn bản có liên quan.
50. Luật Nghĩa vụ Quân sự .- H.: Chính trị Quốc gia, 2015.- 60tr; 19cm.
Chỉ số phân loại: 343. 5970/L 504 NGH
 
q50
      Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:
     Chương I: Những quy định chung
     Chương II: Đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổ thực hiện nghĩa vụ quân sự
      Chương III: Phục vụ hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị       Chương IV: Nhập ngũ và xuất ngũ trong thời bình
     Chương V: Nhập ngũ theo lệnh động viên, xuất ngũ khi bãi bỏ tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng
     Chương VI: Chế độ, chính sách và ngân sách bảo đảm trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự
     Chương VII: Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tổ chức
Chương VIII: Xử lý vi phạm.
51. Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng .- H.: Hồng Đức, 2017.- 47tr; 19cm.
Chỉ số phân loại: 343. 5970/L 504 QU
q51
 
      Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:
      Chương I: Những quy định chung
      Chương II: Chế độ phục vụ của quân nhân chuyên nghiệp
      Chương III: Chế độ phục vụ của công nhân và viên chức quốc phòng
      Chương IV: Chế độ, Chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
      Chương V: Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức
      Chương VI: Khen thưởng và xử lý vi phạm
      Chương VII: Điều khoản thi hành
      Hiện nay, những tác phẩm này đang được trưng bày và phục vụ tại phòng đọc Thư viện tỉnh Bình Phước.
      Thư viện tỉnh Bình Phước trân trọng giới thiệu và hân hạnh được phục vụ bạn đọc!
Hàn Thị Thuần – Phòng Phục vụ
         
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay8,808
  • Tháng hiện tại366976
  • Tổng lượt truy cập5217278
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây