Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ sáu - 15/03/2019 14:18 712 0
Hưởng ứng và chúc mừng 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018) và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2018), Thư viện Bình Phước biên tập và giới thiệu thư mục chuyên đề chào mừng “Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam” với 17 tác phẩm.

1. Điện Biên Phủ: Nhân chứng sự kiện/ Vũ Hải Đăng sưu tầm.- H.: Quân đội nhân dân, 2004.- 328tr; 19cm.
Chỉ số phân loại:
tmc

          Cuốn sách trích đăng một số bài viết của phóng viên mặt trận, của những người trong cuộc về những tấm gương anh hùng, bất khuất trên khắp các nẻo đường chiến dịch và chính trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đăng trên các báo và tạp chí từ năm 1954 tới nay. Qua đó, ta có thể phần nào hình dung được những gian khổ, hy sinh to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong cuộc đọ sức toàn diện, quyết liệt nhất với thực dân Pháp xâm lược.

 2. Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh/ Nguyễn Mạnh Hưởng.- H.: Quân đội nhân dân, 2011.- 283tr; 19cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/X 126 D
tmc1

             Nội dung giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản trong tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hệ thống và được luận giải sâu sắc. Trên cơ sở phân tích những nhân tố chủ yếu tác động của tình hình mới, cuốn sách tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản của việc vận dụng tư tưởng xây dựng quân đội về chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch xung quanh vấn đề này.

3. Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành/ Nhiều tác giả.- H.: Chính trị Quốc gia, 2009.- 1156tr; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.597/Qu 121 Đ
tmc2

             “Quân đội nhân dân Việt Nam 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành”giới thiệu đến bạn đọc những bài viết của một số đồng chí lãng đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc nhiều lĩnh vực và một số nhà khoa học trong, ngoài quân đội. Nội dung phản ánh một cách khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân ta trong suốt 65 năm qua, đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và những nhiệm vụ cơ bản của quân đội trong thời kỳ mới.

4.  Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam /Nguyễn Văn Lý. - H.: Quân đội nhân dân, 2011. -254tr.; 21cm.
Chỉ số phân loại: 335.009 597/V 103 TR
tmc3

             Cuốn sách “Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam” của Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý đã đi sâu luận giải, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò quân đội trong quá trình hôi nhập kinh tế quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân /Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Mạnh Hưởng . - H. : Quân đội nhân dân, 2004. -214tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 335.434 6/T 550 T
tmc4

            Trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội nhân dân, đồng thời làm rõ một số vấn đề xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới của cách mạng.

6. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới/ Lê Văn Dũng . - H. : Quân đội nhân dân, 2009. -427tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 335.309 597/ T 307 T
tmc5

            Cuốn sách khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là tài liệu có giá trị thiết thực về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ lãnh đạo, các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sang hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
     7. Hướng dẫn công tác kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam/ Nhiều tác giả . - H. : Quân đội nhân dân, 2009. -459tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.3/ H 561 D
tmc6

          Trong hình ảnh có thể có: văn bản“Hướng dẫn công tác kỹ thuật quân đội nhân dân Việt Nam” nhằm thống nhất nhận thức, đưa công tác kỹ thuật quân vào nề nếp chính quy. Nội dung của tài liệu mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, trình bày những vấn đề cơ bản nhất về nội dung và phương pháp tiến hành công tác kỹ thuật. Đồng thời tài liệu này cũng làm cơ sở để các chuyên ngành kỹ thuật tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn cụ thể hơn về công tác kỹ thuật chuyên ngành …

8. 70 năm quân đội nhân dân Việt Nam cội nguồn sức mạnh tinh thần/ Ch. b.: Nguyễn Mạnh Hưởng, Nguyễn Đình Minh. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. -220tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ B 112 M
tmc7
             Sách được kết cấu gồm ba phần, trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử; đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Hy vọng đây là cuốn sách tham khảo có giá trị giúp bạn đọc hiểu hơn về sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua.

9. Văn hóa Quân sự Việt Nam truyền thống và hiện đại/ Ch. b.: Văn Đức Thanh. - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. -530tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.109 597/ V 115 H
tmc8

Sách được kết cấu gồm năm chương:
Chương I: Tập trung luận giải những khía cạnh bản chất của Văn hóa Việt Nam, đồng thời đưa ra cách tiếp cận văn hóa quân sự Việt Nam dưới góc nhìn truyền thống và hiện đại.
Chương  II, III,IV, thông qua khảo sát các thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc, tác giả đã khái quát sự thể hiện và phát triển Văn hóa quân sự Việt Nam như một dòng chảy không dứt của mạch nguồn văn hóa dân tộc từ thời mở nước và thời kỳ chống Bắc thuộc đến thời kỳ quốc gia phong kiến tự chủ và đặc biệt là thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương V: Dự báo những nhân tố tác động và đề xuất định hướng, giải pháp phát huy văn hóa quân sự Việt Nam trong tình hình mới.
Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu hệ thống, toàn diện, xuyên suốt sự phát triển của văn hóa quân sự Việt Nam trên nền tảng lí luận và sự khái quát khoa học tổng hợp; làm sâu sắc quan niệm khoa học về văn hóa quạn sự; góp phần hệ thống hóa sự phát triển thực tiễn của văn hóa quân sự Việt Nam theo cách nhìn truyền thống và hiện đại qua suốt chiều dài lịch sử

10. Văn hóa Quân sự Việt Nam văn hóa giữ nước/ Ch. b.: Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2017. -1020tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 597/ V 115 H
tmc9

Sách được kết cấu gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Văn hóa quân sự Việt Nam – quá trình hình thành và phát triển.
Phần thứ hai: Những nội dung chủ yếu về chiến tranh – phương tiện trong văn hóa quân sự Việt Nam.
Phần thứ ba: Những nội dung chủ yếu về phương pháp trong văn hóa quân sự Việt Nam.
          Nội dung cuốn sách tập trung luận giải bản chất văn hóa quân sự Việt Nam, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển  văn hóa quân sự Việt Nam qua năm thời đại lịch sử lớn: thời kỳ dựng nước – thời kỳ Bắc thuộc và chống Bắc thuộc – thời kỳ độc lập, tự chủ - thời kỳ Pháp thuộc, chống Pháp thuộc và thời kỳ hiện đại; qua ba loại hình chiến tranh chủ yếu: khởi nghĩa dân tộc – chiến tranh bảo vệ Tổ quốc – chiến tranh giải phóng dân tộc để từ đó rút ra những nội dung, đặc điểm, đặc trưng của văn hóa quân sự Việt Nam.
          Từ nội dung cơ bản đó, cuốn sách khẳng định: Văn hóa quân sự Việt Nam là bộ phận chính yếu hợp thành nền văn hóa dân tộc, một nền văn hóa đặc sắc,        thống nhất trong đa dạng, kết tinh những giá trị sắc thái văn hóa của tất cả các dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.   

11. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng Quân đội, củng cố Quốc phòng,  Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới/ Ch. b.: Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. -239tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.009 5/ Qu 105 Đ
tmc10

          Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ  Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
          Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân trong cả nước tìm hiểu, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục và nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động, tích cực triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống.                                                                                                                                                

12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược Quốc phòng, chiến lược Quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/ B.s.: Bùi Chí Trung (ch.b), Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân... - H. : Quân đội nhân dân, 2017. -456tr. ; 26cm.
Chỉ số phân loại: 355.033 059 7/ T 550 T
tmc11

            Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tài liệu quan trọng , làm cơ sở để nghiên cứu, học tập tư tưởng quân sự, quốc phòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, trách nhiệm xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; góp phần phát triển khoa học, nghệ thuật quân sự Việt Nam; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới.

13. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” và sự vận của đảng ta / Vũ Văn Nhiên. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. -219tr. ; 19cm.
Chỉ số phân loại: 355.0090597/ T 550 T
tmc12

           Cuốn sách Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh về “lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều” và sự vận của đảng ta”giúp bạn đọc có thêm những lý giải khoa học cho những chiến thắng vĩ đại của nhân dân ta trong 30 năm chiến tranh cách mạng; góp phần củng cố vững chắc niềm tin và vận dụng sáng tạo lý luận Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

14. Công tác tư tưởng – Văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / (Ch.b) Đinh Xuân Dũng, Phạm Hoa, Nguyễn Đồng Đức... - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 604tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355.109 597/ C 455 T
tmc13

          Nội dung cuốn sách Công tác tư tưởng – Văn hóa trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam là kết quả của các công trình khoa học, các bài viết cảu tác giả gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn của những năm tháng gắn bó với tư tưởng – Văn hóa trong quân đội. Nó thể hiện tính khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng – Văn hóa trong quân đội trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

15. 50 năm vũ khí làm thay đổi cục diện chiến tranh/ William Weir; Huỳnh Văn Thanh. - H. : Văn hóa Thông tin, 2010. - 367tr. ; 22cm.
Chỉ số phân loại: 355.8/ N 114 M
tmc14


           Quyển sách sẽ giúp bạn tìm hiểu 50 vũ khí đã làm thay đổi cục diện chiến tranh. Mỗi chương trong quyển sách sẽ giải thích cách vận hành của vũ khí; các vũ khí được trình bày theo thứ tự niên đại phỏng chứng của chúng… Cuối quyển sách là những loại vũ khí đã không được kể vào  danh sách 50 vũ khí quan trọng nhất và lời giải thích vì sao chúng không được chọn.

16. Lịch sử Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (1966-2016)/ Trần Văn Thừa, Kiều Văn Thịnh... - H. : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2016. - 431tr. ; 24cm.
Chỉ số phân loại: 359.09597/ L 302 S
tmc15
          Nội dung cuốn sách Lịch sử Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 (1966-2016) phản ánh chân thật, khái quát, có hệ thống quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Lữ đoàn trong suốt 50 năm qua; đồng thời nêu lên một số bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ cơ bản của đơn vị trong thời kỳ mới.

17. Phát huy hệ giá trị Văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay/ Dương Quang Hiển.- H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 255tr. ; 21cm.
Chỉ số phân loại: 355/ PH 110 H
tmc16

          Cuốn sách “Phát huy hệ giá trị Văn hóa quân sự Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay” phân tích rõ thực chất và những vấn đề có tính quy luật về phát huy hệ giá trị văn hóa quân sự Việt Nam; đánh giá thực trạng, dự báo nhân tố tác động và một số yêu cầu; đồng thời đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm pháp huy hệ giá trị Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.
                                                                                                  


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay5,974
  • Tháng hiện tại405562
  • Tổng lượt truy cập5255864
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây