Tham luận: Sáng kiến và kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động phối hợp giữa Thư viện tỉnh Bình Phước với Bưu điện tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 18/12/2018 16:26 461 0
Nhân Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 29/11/2018. Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đến chương trình, Thư viện tỉnh Bình Phước xin giới thiệu đến bạn đọc toàn văn nội dung tham luận của đơn vị tại Hội nghị vềsáng kiến và kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động phối hợp giữa Thư viện tỉnh Bình Phước với Bưu điện tỉnh Bình Phước”, như sau:

I. Phạm vi, bối cảnh và mục đích của tham luận

Thực hiện Chương trình số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 và Chương trình phối hợp công tác số 1269/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 06/8/2013 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020.
Để cụ thể hóa nội dung tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả chương trình phối hợp công tác của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với ngành Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa giai đoạn 2013-2020, Thư viện tỉnh Bình Phước đã tổ chức ký kết với Bưu điện tỉnh Bình Phước Kế hoạch luân chuyển tài liệu đến các điểm Bưu điện Văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Sau 5 năm (2013-2018) tổ chức thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Thư viện tỉnh với Bưu điện tỉnh, từ kết quả đạt được, những tồn tại cần phân tích đánh giá, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất các biện pháp thực hiện cho thời gian còn lại của chương trình là rất cần thiết.

Trong bối cảnh đó, nhằm làm cho hoạt động phối hợp tổ chức luân chuyển tài liệu giữa Thư viện với Bưu điện tỉnh Bình Phước cho các điểm Bưu điện văn hóa được chủ động, tích cực và thiết thực hơn, tham luận này tập trung làm rõ thực trạng phối hợp giữa hai đơn vị liên quan đến công tác phối hợp trong 5 năm qua, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác luân chuyển tài liệu và phục vụ độc giả tại các Điểm Bưu điện văn hóa nói riêng và nâng cao tầm vóc, chất lượng và trách nhiệm trong việc thực hiện Chương trình giữa hai ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Thông tin và Truyền thông nói chung trong thời gian tới.

II. Kết quả thực hiện Kế hoạch liên tịch giữa Thư viện tỉnh với Bưu điện tỉnh trong việc luân chuyển tài liệu và phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

1. Kết quả

1.1. Về công tác tham mưu

- Trên cơ sở Chương trình số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT ngày 04/02/2013 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và các phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Chương trình phối hợp về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh và đã được lãnh đạo hai sở ký kết và ban hành Chương trình công tác số 1269/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 06/8/2013.

- Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 1269/CTr-SVHTTDL-STTTT ngày 06/8/2013 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông về tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013-2020, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh ký kết Kế hoạch liên tịch số 109/KHLT-TV-BĐ ngày 19/8/2013 về tổ chức luân chuyển tài liệu đến các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Công tác triển khai, báo cáo, đánh giá kết quả hàng năm: Hàng năm, Thư viện tỉnh đều xây dựng vốn tài liệu và tổ chức luân chuyển theo nhu cầu do Bưu điện tỉnh với thời gian nhanh nhất, chất lượng đảm bảo nhất và thuận tiện nhất; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện hàng năm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng yêu cầu.

1.2. Kết quả luân chuyển và phục vụ

- Về công tác luân chuyển tài liệu: Trong 5 năm (9/2013-5/2018) Thư viện tỉnh Bình Phước đã chuẩn bị vốn tài liệu từ kho luân chuyển và tổ chức luân chuyển được 15.878 bản sách cho 48 điểm Bưu điện văn hóa (có danh sách kèm theo) trên địa bàn 48 xã thuộc 8 huyện vùng sâu, vùng khó khăn của tỉnh Bình Phước, bình quân đạt 200 bản sách/điểm/ lần luân chuyển.

Ngoài các tài liệu là sách luân chuyển thuộc phạm vi của chương trình phối hợp, từ năm 2016 đến năm 2018, Thư viện tỉnh Bình Phước đã chủ động cân đối kinh phí chuyên môn hàng năm của đơn vị để mua và tặng 2.600 cuốn tạp chí địa phương (Tạp chí Khoa học thời đại: 1.300 cuốn và Tạp chí Văn nghệ Bình Phước: 1.300 cuốn), với tổng trị giá trên 72 triệu đồng cho 48 điểm Bưu điện văn hóa thuộc các xã khó khăn và nội dung này vẫn đang tiếp tục được duy trì.

- Kết quả phục vụ: Trong 5 năm, từ nguồn tài liệu của Thư viện tỉnh luân chuyển đến 32 điểm Bưu điện văn hóa xã đã thu hút, phục vụ được trên 3.340 lượt bạn đọc và gần 10.000 lượt tài liệu luân chuyển.

Sau 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp, có thể khẳng định rằng kết quả bước đầu đã  góp phần hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ do chương trình đề ra, góp phần xóa đói thông tin và xóa mù công nghệ, nâng cao dân trí cho một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa.

2. Những tồn tại, hạn chế

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, hạn chế, yếu kém, cụ thể như:
- Công tác luân chuyển tài liệu cho các điểm Bưu điện văn hóa xã chỉ do Thư viện tỉnh thực hiện, Thư viện các huyện chưa tham gia vào hoạt động này.

- Chưa huy động được sự tham gia vào cuộc của các cơ quan, ban, ngành ở địa phương; Ủy ban nhân dân các xã chưa có hỗ trợ gì để các điểm Bưu điện văn hóa duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ sách, báo.

- Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên Bưu điện văn hóa xã chỉ mới thực hiện thông qua tập huấn lồng ghép đối với các điểm Bưu điện văn hóa xã được thụ hưởng Dự án BMGF-VN nên nhân viên tại các điểm nằm ngoài dự án chưa được tập huấn.

- Cơ sở vật chất chưa đảm bảo, nhân lực không ổn định nên việc quản lý, triển khai hoạt động phục vụ sách, báo miễn phí tại các điểm Bưu điện văn hóa xã còn nhiều khó khăn;

- Chất lượng phối hợp đạt thấp do nhân viên Bưu điện tỉnh thiếu nhiệt tình, thiếu trách nhiệm, còn nặng tính hình thức và đối phó với kiểm tra.

- Tại các điểm Bưu điện văn hóa xã chưa thực hiện hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu chính trị xã hội nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân địa phương nên tình trạng nhân viên bưu điện xem việc phục vụ sách báo là gánh nặng mà không làm phát sinh doanh thu nên nhiều nơi bỏ mặc cho hết thời gian luân chuyển.

- Hai bên không thể hợp tác tổ chức sơ kết để kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện Chương trình, mặc dù Thư viện tỉnh đã có văn bản đề nghị nhưng không được Bưu điện tỉnh phản hồi.

3. Nguyên nhân

- Nhận thức của các đơn vị về công tác phối hợp trong lĩnh vực luân chuyển sách báo phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã chưa đúng: Lãnh đạo một số đơn vị thuộc hai ngành chưa nhận thức được việc phải đề cao tính hiệu quả, chủ động của đơn vị trong công tác phối hợp; độ nhạy cảm trong hợp tác của một số cán bộ chưa cao. Do đó, tình trạng thiếu đâu làm đó, kiểm tra đâu bổ sung đó vẫn còn diễn ra (khi có thông tin Sở Thông tin và Truyền thông đi kiểm tra ở đâu mà chưa xây dựng tủ sách hoặc đã xây dựng tủ sách nhưng chưa có sách luân chuyển thì Bưu điện tỉnh cấp tốc đề nghị Thư viện tỉnh chuẩn bị sách để luân chuyển ngay, có thể trong ngày hoặc chỉ một ngày trước khi đoàn đến kiểm tra) nhiều hoạt động hợp tác và đối ngoại đột xuất, không nằm trong kế hoạch được phê duyệt ngay từ đầu), đối với những hoạt động có trong Kế hoạch cũng chậm triển khai, mặc dù đã có văn bản hướng dẫn nhưng Bưu điện tỉnh cũng thực hiện rất chậm. Chính điều đó đã dẫn đến tình trạng Thư viện tỉnh rất bị động, khó có thể đảm bảo chất lượng và  thời gian thực hiện nhiệm vụ.

- Nguồn nhân lực còn hạn chế: Số lượng cán bộ của Thư viện tỉnh còn hạn chế, khối lượng công việc phải đảm nhận nhiều, cá biệt có một vài vị trí quá tải công việc. Bên cạnh đó, nhân viên tại các điểm Bưu điện văn hóa xã thiếu ổn định, thường hay thay đổi do thu nhập thấp, công việc khó khăn vất vả và độc hại nên rất khó để thu hút được người làm việc ổn định.

- Tinh thần trách nhiệm trong phối hợp chủ yếu do Thư viện tỉnh chủ động thực hiện, về phía Bưu điện tỉnh đang thực hiện theo phương thức khoán trắng cho nhân viên của Bưu điện nên việc tăng thêm nguồn lực luân chuyển cho các điểm Bưu điện văn hóa xã là rất khó khăn và đôi khi không thực hiện được.

Tóm lại: Với những kết quả đạt được trong 5 năm triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 430 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin và Truyền thông và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước mà cụ thể là hai đơn vị Thư viện tỉnh Bình Phước và Bưu điện tỉnh Bình Phước tổ chức thưc hiện đã góp phần thực hiện được một số mặt công tác góp phần nhỏ của mình vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hình thành và duy trì hoạt động thư viện, thúc đẩy hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã, khẳng định được vai trò, vị trí, sự cần thiết và tầm quan trọng của các tủ sách tại các điểm bưu điện văn hóa xã đối với sinh hoạt văn hóa ở các xã vùng khó khăn, góp phần đưa văn hóa đọc đến gần hơn với mỗi người dân, từng bước hình thành, duy trì và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Trong quá trình thực hiện chương trình và xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn, Thư viện Bình Phước đã chủ động bố trí kinh phí mua các tạp chí của địa phương để hỗ trợ cho các điểm Bưu điện văn hóa xã có thêm thông tin, tài liệu để phục vụ tốt hơn cho bạn đọc, thông qua đó Thư viện cũng góp phần phổ biến các chủ trương, chính sách và các chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến với người dân một cách thường xuyên và thiết thực, được người dân đồng tình đón nhận.

III. Đề xuất kiến nghị

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông

1.1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Đề nghị phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ  kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã để đánh giá những mặt được để phát huy, những tồn tại hạn chế để có kế hoạch, biện pháp khắc phục nhằm làm cho chương trình phối hợp hoạt động đúng thực chất, có chiều sâu và tránh tính phong trào, hình thức.

- Ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa - Thể thao hoặc Phòng Văn hóa - Thông tin tổ chức thực hiện việc luân chuyển sách báo từ thư viện huyện, thị xã đến các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn.

1.2. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông

- Đề nghị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ  kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã để đánh giá những mặt được để phát huy, những tồn tại hạn chế để có kế hoạch, biện pháp khắc phục nhằm làm cho chương trình phối hợp hoạt động đúng thực chất, có chiều sâu và tránh tính phong trào, hình thức.

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh thực hiện:

+ Tổng kiểm tra, rà soát hiệu quả hoạt động của các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn và chấn chỉnh công tác tổ chức tiếp nhận sách luân chuyển, đưa vào phục vụ, tăng thời gian mở cửa và đầu tư thêm một số bàn ghế phục vụ khách hàng nói chung và độc giả nói riêng.

+ Phối hợp với thư viện tỉnh để tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp và kế hoạch liên tịch về tăng cường luân chuyển tài liệu đến phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh.

+ Xây dựng kế hoạch luân chuyển sách báo đến các điểm Bưu điện văn hóa xã gửi thư viện tỉnh để chuẩn bị nguồn tài liệu luân chuyển cho các điểm theo quy định.

+ Chỉ đạo cán bộ chuyên quản chương trình của Bưu điện tỉnh hàng tháng nắm tình hình kết quả hoạt động phục vụ sách báo tại các điểm Bưu điện văn hóa xã tổng hợp báo cáo về thư viện tỉnh để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và Vụ Thư viện theo đúng quy định.

+ Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thư viện cho nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa còn lại theo hình thức tập trung tại hai hoặc ba cụm để thư viện tỉnh hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên các điểm thực hiện tốt công tác thư viện tại điểm Bưu điện văn hóa xã trong thời gian tới.

2. Đối với UBND tỉnh Bình Phước

- Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tích hợp hai tiêu chí, gồm tiêu chí số 6 (tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 8 (tiêu về thông tin và truyền thông) thuộc Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để xây dựng điểm Bưu điện văn hóa tại xã nông thôn mới thành nơi vừa thực hiện chức năng kinh doanh, vừa thực hiện chức năng văn hóa và là điểm để người dân tiếp cận thông tin và truy cập internet.

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt cho thư viện tỉnh để có điều kiện tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ luân chuyển sách báo đến phục vụ ở cơ sở và các điểm Bưu điện văn hóa xã.

- Tiếp tục duy trì cấp kinh phí bổ sung kho sách luân chuyển hàng năm để tạo nguồn lực phục vụ cơ sở.

3. Đối với VN POST

- Chỉ đạo Bưu điện tỉnh thực hiện tốt chủ trương phát triển hài hòa giữa mục tiêu kinh doanh và mục tiêu phục vụ văn hóa tại điểm Bưu điện văn hóa xã. Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với thư viện tỉnh để tổ chức tốt nội dung chương trình tăng cường sách báo về phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa trong thời gian còn lại của chương trình từ nay đến năm 2020 đảm bảo thực chất, hiệu quả.

- Tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất và tăng định biên nhân viên phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã và tăng thời gian mở cửa phục vụ sách báo tại các điểm bưu điện nhằm phục vụ người dân địa phương tốt hơn như chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như cam kết của VN POST tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình phối hợp số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT vào ngày 02/11/2016.

- Đề nghị có chính sách hoặc cơ chế đặc thù để Bưu điện các tỉnh tạo nguồn làm công tác chính sách đối với nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa xã để nâng cao trách nhiệm, tạo gắn bó lâu dài với nghề và phục vụ nhân dân thân thiện, hiệu quả hơn.

4. Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Trên cơ sở nội dung tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 430/CTr-BVHTTDL-BTTTT giữa hai bộ, đề nghị có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo và có cơ chế hỗ trợ cho thư viện và bưu điện tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ chuyên môn được giao trong đó có chương trình phối hợp tăng cường đưa sách báo về phục vụ tại các điểm Bưu điện văn hóa xã.

- Thực hiện phân bổ hạn mức kinh phí thuộc chương trình mục tiêu về văn hóa cho thư viện tỉnh với mức 100 triệu đồng/năm để bổ sung sách cho kho luân chuyển nhằm phục vụ tốt hơn nữa chương trình này trong thời gian tới.

- Vận động tài trợ xe thư viện lưu động cho thư viện tỉnh để có phương tiện vừa luân chuyển sách vừa đưa sách đến phục vụ ở cơ sở.
Trên đây là nội dung tham luận về Sáng kiến và kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động phối hợp giữa Thư viện tỉnh Bình Phước với Bưu điện tỉnh Bình Phước” của Thư viện tỉnh Bình Phước xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
         
Trần Đại Chính - Thư viện tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mời quảng cáo
thống kê truy cập
  • Đang truy cập43
  • Hôm nay8,388
  • Tháng hiện tại8388
  • Tổng lượt truy cập3640993
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này hoạt động như thế nào

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây